Post an ad!

Kuusi vinkkiä yrityksen ostajalle

Yhteistyössä Tulosjärjestelyt Partners Oy:n kanssa. Yrityksen ostaminen voi olla paljon nopeampi, helpompi ja turvallisempi prosessi kuin yrityksen perustaminen tai uuden liiketoimintakokonaisuuden kehittäminen tyhjästä. Tässä artikkelissa yrityskauppojen asiantuntija Tulosjärjestelyt Partners Oy:n Mikko K. Leino (KTM, OTM) jakaa vinkkinsä yrityksen ostosta kiinnostuneille.

1. Analysoi kauppamuotoa

Yrityskaupalla on kaksi perusrakennetta: liiketoimintakauppa ja osakekauppa. Liiketoimintakaupassa kaupankohteena on yhtiön omaisuutta, kuten laitteet ja koneet, varasto, immateriaalioikeudet ja itse liiketoiminta. Osakekaupassa kaupankohteena taas ovat osakkeet ja niiden mukana myös yhtiön velvoitteet.

Liiketoimintakaupassa myynnin yhteydessä myyjä myy osan tai kaikki yrityksen omaisuuserät, ja näiden omistusoikeus siirtyy myyjältä ostajalle. Sen sijaan yhtiön osakkeiden myynnin ja oston yhteydessä yrityksen varat ja velat kuuluvat edelleen yhtiölle. Osakekaupassa yhtiön olemassa olevat sopimussuhteet myös jatkuvat ilman erillisiä sopimusten siirtoja, mikä helpottaa kaupan toteuttamista.

Myyjät usein suosivat osakekauppaa, sillä näin he vapautuvat yhtiön veloista ja velvoitteista sekä voivat hyödyntää hankintameno-olettamaa verotuksessaan. Ostajalle liiketoimintakaupan etuna on, että kauppa voidaan rajata vain liiketoiminnalle olennaisiin omaisuuseriin ja vastuisiin.

2. Käytä toimivaa ja tilanteeseen sopivaa aiesopimusta

Kun myyjä on hyväksynyt ostajan indikatiivisen tarjouksen, on molempien osapuolten etujen mukaista laatia aiesopimus. Lue lisää aiesopimuksen merkityksestä ja ehdoista. Aiesopimuksen tärkeimpänä tehtävänä on kirjata ylös ne lähtökohdat, joilla osapuolet ovat valmiita etenemään yrityskauppaneuvotteluissa. Jotta aiesopimuksen sisältö ja ehdot ovat tarkoituksenmukaiset, kannattaa sen laatimisessa käyttää asiaan erikoistunutta juristia.

Aiesopimuksessa ostajan näkökulmasta yksi tärkeimmistä ehdoista on neuvottelurauha ja sen rikkomisen seurauksista sopiminen. Riippuen ostettavan yrityksen koosta, neuvottelurauha voi vaihdella kuukauden ja puolen vuoden välillä. Neuvottelurauhan aikana myyjä ei voi neuvotella muiden ostajaehdokkaiden kanssa.

3. Tee due diligence -tarkastus ja määritä sen laajuus tarkoituksenmukaisesti

Due diligence -tarkastuksen tekeminen on ostajalle yksi yrityskaupan tärkeimpiä vaiheita. Lue tarkemmin, mikä due diligence -tarkastus on.

Due diligence -tarkastuksen tekeminen on kaupan molempien osapuolien etu, koska se pienentää jälkikäteen syntyvien riitojen mahdollisuutta. Ostajan kannalta huolellisesti tehty due diligence -tarkastus pienentää yrityskaupan riskejä, mutta auttaa myös liiketoiminnan haltuunotossa. Due diligence -tarkastuksessa ostaja tutustuu yksityiskohtaisesti kohdeyritykseen. Myyjän kannalta taas kattava due diligence toimii myös riskienhallinnan keinona. Ostaja ei voi lähtökohtaisesti vedota kaupan virheeseen, jos seikka on tullut ilmi due diligence -tarkastuksen aikana.

Due diligence -tarkastuksen aikana voi myös ilmetä seikkoja, jotka eivät olleet ostajan tiedossa aiesopimuksen allekirjoitushetkellä. Joskus kaupan ehtoja voidaan joutua neuvottelemaan uudelleen due diligence -tarkastuksen havaintojen seurauksena. Tarkastuksessa voi esimerkiksi selvitä, että varastossa oleva tavara ei ole enää myyntikelpoista.

Yrityksen koosta riippuen ostajan tulee myös määritellä, millä laajuudella hän haluaa due diligence -tarkastuksen suorittaa. Katso täältä esimerkki due diligence -tarkastuslistasta.

Jos kohdeyritys on pieni ja kyseessä on liiketoimintakauppa, voi due diligence -tarkastus olla melko suppea ja keskittyä lähinnä kirjanpitoaineistoon ja yrityksen kannattavuuden tarkasteluun, sopimussuhteisiin sekä mahdolliseen kalustoon, joka siirtyy kaupan mukana uudelle omistajalle. Jos kyseessä on suurempi yritys, due diligence -tarkastuksen laajuus on tyypillisesti huomattavasti kattavampi ja pitää sisällään myös operatiiviseen liiketoimintaan ja laatuun liittyvät seikat.

4. Määrittele kauppahinta selkeästi

Kauppahinnan maksulle voidaan määritellä erilaisia aikatauluja. Jos kohdeyritys on kasvuyritys, jonka kauppahinta perustuu lähtökohtaisesti tulevaisuuden tuloksentekokykyyn eikä niinkään historialliseen ja tasavarmaan tulokseen, lisäkauppahinnan avulla riskiä voidaan jakaa kaupan osapuolten kesken. Lisäkauppahinta eli earn out on malli, jossa osa kauppahinnasta maksetaan kauppakirjan allekirjoitushetkellä ja osa yhdessä sovitun mukaisesti myöhemmin. Tyypillistä on esimerkiksi sitoa lisäkauppahinta seuraavan vuoden käyttökatteeseen. Lue tarkemmin lisäkauppahinnasta ja vaihtoehdoista.

On tärkeää, että lisäkauppahinnan määräytymisen perusteet ovat molemmille kaupan osapuolille selkeät. Aiesopimuksessa ja viimeistään kauppakirjassa on hyvä sopia tarkka tapa, jolla lisäkauppahinta määritellään. Jos lisäkauppahinta on esimerkiksi prosenttiosuus seuraavan vuoden käyttökatteesta, tulee kauppakirjassa määritellä, millä erillä käyttökatetta voidaan oikaista.

5. Tarkista, että myyjän vakuutukset ovat kauppakirjassa riittävän kattavat

Yrityskaupassa lähtökohtana on, että myyjän antamat tiedot ovat oikeita ja paikkansa pitäviä. Tyypillisesti kauppakirjaan sisällytetään myyjän vakuutukset, joissa taataan tiettyjä asioita ostajalle. Vaikka ostaja on tehnyt kattavan due diligence -tarkastuksen, on silti ostajan etujen mukaista, että kauppakirja sisältää asianmukaiset myyjän vakuutukset. Myyjän vakuutusten keskeinen tehtävä on suojata ostajaa niin sanotuilta piileviltä vastuilta ja riskeiltä. Tarkastusmateriaalista ei esimerkiksi välttämättä ilmene liiketoimintaa uhkaava oikeusriita, minkä takia myyjä tyypillisesti vakuuttaa, ettei hänen tiedossaan ole tällaisia seikkoja.

Jos yrityskaupassa esimerkiksi siirtyy henkilöstöä, on tyypillistä, että myyjä vakuuttaa noudattaneensa työsuhteisiin soveltuvia lakeja, työehtosopimuksia ja työsopimuksia ja ettei myyjän tiedossa ei ole mitään riita-asiaa tai sellaisen mahdollisuutta työsuhteisiin liittyen.

Netistä löytyy useita valmiita kauppakirjapohjia, mutta niitä voi harvoin soveltaa suoraan sellaisenaan, sillä ne vaativat räätälöintiä ja muokkausta ollakseen tarkoituksenmukaisia. Yksi ostajan neuvonantajan tehtävistä kauppakirjaneuvotteluissa on neuvotella myyjän vakuutuksista mahdollisimman kattavat ja laajat rajatakseen ostajan riskiä. Jotta kauppakirjan muutkin ehdot olisivat tarkoituksenmukaiset, kannattaa sen laatimisessa käyttää juristin apua.

6. Henkilöstön sitouttaminen ja kilpailukielto

Jos ostettavan yrityksen liikevaihto on riippuvainen sen henkilöstöstä, kuten asiantuntijayrityksissä usein on, kohdeyrityksen arvo perustuu lähtökohtaisesti osaavaan henkilökuntaan ja heidän ylläpitämiinsä asiakassuhteisiin. Tällaisessa tilanteessa kauppakirjassa on hyvä sopia myyjän kanssa kilpailukiellosta sekä rekrytointi- ja houkuttelukiellosta. Lue lisää kilpailukiellosta yrityskaupoissa. Kilpailu-, rekrytointi- ja houkuttelukielto rajataan tyypillisesti muutamaan vuoteen.

Mikko K. Leino Tulosjärjestelyt Partners Oy:ltä on ekonomi ja juristi, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus liiketoiminnan kehittämisestä, yritysjärjestelyistä ja liiketoimintastrategioiden luonnista. Mikko on toiminut urallaan laajasti erilaisissa talouteen ja oikeudellisiin kysymyksiin liittyvissä kehitys- ja neuvonantotehtävissä sekä neuvonantajana yli 60 yrityskaupassa.

>> Lue myös Tulosjärjestelyt Partners Oy:n teksti yrityskaupan sopimuksista ja asiakirjoista

 
loder image