Post an ad!

Yrityssaneeraus – kaikki, mitä sinun tulee tietää

Kassavirtaongelmat, maksukyvyttömyys ja ylitsevuotavat velat. Taloushuolien kasaantuessa moni yrittäjä on huolissaan: onko väistämätön konkurssi edessä?

Ei välttämättä. Yrityssaneeraus, eli velkasaneeraus, on järjestely, joka voi tarjota vaihtoehdon konkurssille. Sen tavoitteena on tervehdyttää taloudellisissa vaikeuksissa olevan yrityksen liiketoiminta. Yrityssaneeraus voi olla suuri apu talousongelmissa painivalle yritykselle, jolla on edellytyksiä menestyä tulevaisuudessa.

Lue lisää:

Mitä yrityssaneeraus tarkoittaa?

Missä tilanteessa yritys- eli velkasaneeraukseen?

Yrityssaneeraukseen hakeutuminen

Yrityssaneerausmenettely

Yrityssaneerauksen päättyminen

Yrityssaneerauslaki – puolesta ja vastaan

 

Mitä yrityssaneeraus tarkoittaa?

Yrityssaneeraus on tuomioistuimen hyväksymä toimenpide, ja sen edellytyksistä säädetään sitä koskevassa laissa. Saneerauksessa tutkitaan yrityksen mahdollisuudet selviytyä vaikeuksista ja haetaan ratkaisuja liiketoiminnan elvyttämiseksi. Velallisyritykselle laaditaan usein vuosia kestävä saneerausohjelma tehtävistä toimenpiteistä sekä velkojen maksamisesta.

Velkasaneerauksessa yrityksen velkojat suostuvat kärsimään tappiota. Useimmiten saneeraus on kuitenkin myös velkojien kannalta paras vaihtoehto: yrityksen liiketoimintaa pyritään jatkamaan saneerauksessa niin, että se johtaa velkojien kannalta konkurssia parempaan lopputulokseen.

Tilanteesta riippuen yrityksen myyminen saattaa olla myös varteenotettava vaihtoehto yrityssaneeraukselle tai konkurssille. Toisinaan yrityksestä voidaan myydä vain tietty osuus tai jokin liiketoiminnan osa. Myymistä voi kokeilla Yrityspörssissä nopeasti, lyhytaikaisesti ja edullisesti, jolloin ei tarvitse huolehtia esimerkiksi saneeraukseen hakeutumisen pitkittymisestä tai ylimääräisistä suurista kulueristä.

Missä tilanteessa yritys- eli velkasaneeraukseen?

Tavallisesti yrityssaneeraukseen hakeudutaan, kun yritys on vakavissa taloudellisissa ongelmissa ja maksukyvyttömyys uhkaa. Saneerauksesta haetaan yleensä apua velkojen uudelleenneuvotteluun ja vähentämiseen, sekä liiketoiminnan tervehdyttämiseen. Kaikki yritysmuodot voivat hakeutua velkasaneeraukseen.

Yrityksen on tärkeää olla yhteydessä velkojiinsa mahdollisimman aikaisin. Yrityssaneerauksen onnistuminen nimittäin edellyttää, että suurin osa velkojista puoltaa sen vahvistamista. Velkojat voivat myös hakea menettelyn aloittamista yksin tai yhdessä yrityksen kanssa.

Yrityssaneeraukseen hakeutuminen

Yrityssaneeraukseen hakeutuminen tarkoittaa käytännössä sitä, että yritys tekee kirjallisen yrityssaneeraushakemuksen tuomioistuimelle, jotta saneerausmenettely voitaisiin aloittaa.

Valitettavan usein yrityssaneeraukseen turvaudutaan vasta vaikeuksien kasaannuttua niin suuresti, etteivät järjestelyt ole enää mahdollisia. Mitä varhaisemmassa vaiheessa yritys hakeutuu saneeraukseen taloudellisen tilanteensa heikennyttyä, sitä todennäköisemmin sen liiketoiminta voidaan elvyttää. Saneeraukseen ei voi hakeutua enää sen jälkeen kun yritys on asetettu konkurssiin.

Saneeraushakemus 

Saneeraushakemus tehdään kirjallisena käräjäoikeudelle. Sen tulee sisältää tiedot muun muassa velallisen yrityksen liiketoiminnasta, taloudellisesta tilanteesta, velkojista, veloista sekä velkojen vakuuksista. Siihen liitetään kaikki tarvittavat asiakirjat, ja se allekirjoitetaan. Mikäli velkoja tekee saneeraushakemuksen, velallisella yrityksellä tulee olla mahdollisuudet puolustautua.

Yrityssaneeraushakemus kannattaa tehdä huolellisesti ja tarvittaessa pyytää asiantuntijaa apuun. Mikäli yritykselle on tehty konkurssihakemus, saneeraushakemus keskeyttää sen käsittelyn käräjäoikeudessa, kunnes saneerauspäätös on tehty.

Hakemusmenettely on suoraviivaisempaa, mikäli velallinen yritys on tehnyt saneeraushakemuksen yhdessä velkojien kanssa tai velkojat puoltavat sitä. Jos velallinen yritys tekee hakemuksen yksin, siihen tulee liittää kattavammat selvitykset mm. taloudellisten vaikeuksien syistä, yrityksen saneerauskelpoisuudesta sekä saneerausmenettelykustannusten kattamisesta.

Saneeraushakemuksen hyväksyminen

Jokainen saneeraushakemus on yksilöllinen, ja hyväksymiseen tai hylkäämiseen vaikuttavat tekijät ja syyt ovat tilannekohtaisia. Yleisesti voidaan kuitenkin sanoa, että tavallisesti hakemus hylätään, mikäli yritys on täysin maksukyvytön, eivätkä sen varat riitä saneerausmenettelyn kustannuksiin, tai liiketoiminnan elvyttäminen yrityssaneerauksen avulla vaikuttaa epätodennäköiseltä. Hyväksymisen esteenä voi olla myös kirjanpidon laiminlyönti.

Useimmiten hakemus hyväksytään, mikäli yritys pystyy osoittamaan, että maksukyvyttömyys voidaan korjata yrityssaneerauksen elvytystoimilla.

Yrityssaneerausmenettely

Yrityssaneerausmenettely alkaa, kun tuomioistuin on hyväksynyt yrityssaneeraushakemuksen. Tämä merkitsee käytännössä niin sanottua rauhoitusajan alkua, jonka aikana velallisyritykselle laaditaan saneerausohjelma, ja kaikki saneerausvelkoja koskevat maksu-, perintä- ja täytäntöönpanotoimenpiteet kielletään. Velallisyritys ei voi tällöin maksaa velkojaan, eikä velkoja periä niitä.

Lisäksi yrityssaneerausmenettelyyn kuuluu yhden tai useamman selvittäjän määrääminen.

Selvittäjän rooli

Yrityssaneeraukseen hakeutuneelle yritykselle määrätään siis yksi tai useampi selvittäjä, joista tavallisesti vähintään yksi on asianajaja. Selvittäjän tulee nauttia velkojien luottamusta.

Selvittäjän tehtävä on valvoa velkojien etua, laatia saneerausohjelmaehdotus sekä selvitys velallisyrityksen taloudellisesta tilanteesta. Selvittäjän tulee olla riippumaton, eli hän ei saa olla velkojaan tai velallisyritykseen missään sellaisessa suhteessa, joka saattaisi vaikuttaa hänen toimintaansa tai tasapuolisuuteensa.

Saneerausohjelma

Saneerausohjelman tulee sisältää toimenpiteet, joilla velallisyrityksen liiketoiminta pyritään elvyttämään. Tavallisesti siinä tuodaan esille, kuinka laajasti velallisyrityksen liiketoimintaa jatketaan, tehdäänkö yritysmuotoon tai organisaatioon liittyviä muutoksia sekä minkälaisiin toimiin varoja, rahoitusta ja henkilöstöä koskien ryhdytään.

Saneerausohjelmaan sisältyy myös maksuohjelma, jossa määrätään velkojen maksusta. Se sisältää usein velkavastuiden uudelleenjärjestelyjä, joilla pyritään edistämään velallisyrityksen maksukykyä. Siinä voidaan muuttaa muun muassa velkojen maksuaikataulua ja alentaa luottokustannuksia tai maksettavan velan määrää. Velkojen leikkaussuunnitelma voi toisinaan tarkoittaa sitä, että velkojat muuttavat saataviaan osakkeiksi.

Saneerausohjelman vahvistaminen

Kun selvittäjä on laatinut ehdotuksen saneerausohjelmasta, tuomioistuin vahvistaa sen, mikäli menettelyn aloittamiselle ei löydy esteitä ja kaikki tarvittavat edellytykset täyttyvät. Ennen vahvistamista velkojat äänestävät ohjelmasta. Lopullisen päätöksen ohjelman vahvistamisesta tekee tuomioistuin. Se voi vahvistaa saneerausohjelman, vaikka velkojien enemmistö ei olisikaan kannattanut sitä.

Kun saneerausohjelma on vahvistettu, velat maksetaan sen määräysten mukaan, eli ohjelma korvaa alkuperäiset velkaehdot. Saneerausohjelma kestää tavallisesti useita vuosia, eikä kestolle ole asetettu rajoitteita.

Velallisyritys on vastuussa saneerausohjelman toteuttamisesta ja velkojien tiedottamisesta. Tarvittaessa voidaan määrätä valvoja, joka seuraa ohjelman toteutumista ja raportoi velkojille. Lähtökohtaisesti ohjelma on voimassa, kunnes sen määräämät maksut ovat suoritettu ja ehdot täytetty.

Yrityssaneerauksen päättyminen

Kun saneerausohjelman määräämät suoritukset ovat maksettu, yrityssaneeraus päättyy. Lopuksi velallisyrityksen tai valvojan on tehtävä loppuselonteko ohjelman toteutumisesta velkojille sekä asian käsitelleelle tuomioistuimelle.

Yrityssaneeraus voi raueta ennenaikaisesti tuomioistuimen määräyksestä, mikäli sen aikana ilmenee asioita, jotka olisivat alun perin estäneet ohjelman vahvistamisen, tai jos velallisyritys on rikkonut ohjelmaa suosiakseen yksittäistä velkojaa.

Saneeraus voidaan myös keskeyttää, mikäli yrityksen taloudellinen tila huononee sen aikana niin suuresti, ettei maksukyvyttömyyttä voida enää korjata. Saneeraus raukeaa myös siinä tapauksessa, että velallisyritys asetetaan konkurssiin ennen saneerausohjelman päättymistä.

Yrityssaneerauslaki – puolesta ja vastaan

Saako yrityssaneerauksessa oleva yritys menettelyn myötä oikeudetonta kilpailuetua?

Yrityssaneerauslakia kritisoidaan usein erityisesti edellä mainitun kysymyksen tiimoilta. Saneerausohjelmassa annetaan tavallisesti suuri osa veloista anteeksi, ja saneerauksessa oleva yritys saattaa tarjota sen myötä palveluitaan kilpailijoitaan edullisemmin.

Velkavastuiden vähentäminen ja velkojen leikkaus harmittaa usein kilpailijoita, jotka kokevat menettelyn epäreiluna: saneerauksessa oleva yritys saa kilpailuetua suhteessa ns. terveisiin kilpailijayrityksiin, jotka ovat pitäneet taloudestaan huolta ja vastanneet täysimääräisesti omista velvollisuuksistaan.

On kuitenkin huomattava, että vaikka yritys ajautuisi konkurssiin, sama yrittäjä saattaisi jatkaa samankaltaista liiketoimintaa uuden yrityksen puitteissa kokonaan ilman velkoja. Lisäksi kansantalouden näkökulmasta on hyvä, että olemassa olevaa tuotantokapasiteettia ei menetetä eikä heitetä hukkaan, jos yritystoiminta saadaan elvytettyä yrityssaneerauksen avulla.

Valitettavasti aina yrityssaneerauskaan ei tuo toivottua lopputulosta ja konkurssi on väistämättä edessä. Lue, mitä konkurssissa tapahtuu, ja miten konkurssipesä kannattaa myydä!

 
loder image