laddar Laddar. Var god och vänta.

Användnings- och leveransvillkor

Användnings- och leveransvillkor

1. Allmänt

Dessa användningsvillkor gäller levetantörens (härefter ”Leverantören”) elektroniskaYritysporssi.fi-tjänst under yritysporssi.fi (härefter ”Tjänsten”).

2. Registrering

2.1 Registrering i tjänsten

En del av Yrityspörssis tjänster förutsätter registrering. Detta gäller bl.a. att lämna annons och köpa tilläggstjänster.  

Alla privatpersoner och samfälligheter (härefter ”Användare”) som godkänt tjänstens alla villkor kan registrera sig som användare.

En registrerad Användare förbinder sig till att hålla sina uppgifter uppdaterade. Användaren förbinder sig till att inte uppträda som en annan person, ett företag eller en representant för ett företag.

2.2 Användarens identifiering

I samband med registreringen väljer Användaren ett lösenord, e-postadressen fungerar som användarnamn. Användaren ska förvara lösenordet noggrant så att det inte kommer en tredje person till kännedom utan Användarens tillåtelse. Användaren ansvarar för aktiviteten, försummelse och annan användning under användarnamnet, oberoende om användningen användarnamnet är berättigad eller oberättigad.

Ifall lösenordet kommit en tredje person till kännedom utan Användarens tillåtelse ska Användaren omedelbart meddela detta till Tjänstens underhåll.

3. Material som skickats till Tjänsten och rättigheter till sådant material

Leverantören ansvarar inte för annonsmaterial som skickats till eller presenteras i Tjänsten, meddelanden eller förfrågningar, kontakt eller annan motsvarande verksamhet Användarna emellan.

Användaren ansvarar för det material hen skickar till Tjänsten och via Tjänsten till andra Användare. Användaren ansvarar för att det material hen skickar inte orsakar störningar i datasystemen eller kränker tredje parters upphovs- eller annan rätt, heder, privatliv eller bryter mot god sed, lagen eller myndigheternas bestämmelser. Om Leverantören, myndigheterna eller en tredje part upptäcker eller misstänker att sådant material skickats till Tjänsten, har Leverantören rätt att utan varsel ta bort materialet eller på annat sätt hindra användningen av materialet utan att höra Användaren.

4. Sekretess och cookies

4.1 Lagring och hantering av information

Som registerförare sparar Leverantören den information Användaren uppger om sig själv. Informationen om registrerade Användare lagras i Tjänstens register. Den information Leverantören lagrar om Användaren framgår ur registerutdraget.Informationen lagras och hanteras i enlighet med registerutdraget och gällande lagstiftning.

Användaren har i enlighet med personuppgiftslagen 26 § rätt att se över den information Leverantören lagrat.

4.2 Cookies

I samband med användningen av Tjänsten kan Tjänsten spara cookies på Användarens terminal, eftersom de är en väsentlig del av Tjänstens funktion. Också andra cookies kan sparas på Användarens terminal och dessa cookies kan användas för de ändamål som nämns i informationen gällande användning av cookies. Leverantören kan komplettera och göra ändringar i informationen om cookies utan att meddela om det till Användaren. Genom att godkänna avtalet och använda Tjänsten bekräftar Användaren att hen läst och förstått informationen om cookies.

Användaren förbinder sig till att nu och då kontrollera informationen om cookies för möjliga förändringars skull. Om Användaren inte hindrat att cookies sparas och används i webbläsarens inställningar bestyrker Användaren uttryckligen att hen gett sitt samtycke till sådan användning som beskrivs i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation 7.1 § (enligt förändringarna i lag 365/2011).

5. Priser, betalningsvillkor och betalningssätt

Tjänsten innehåller både avgiftsbelagda och avgiftsfria delar och tjänster. Basservicen som ingår i Tjänsten, t.ex. att bläddra i annonsmaterialet samt göra tillägg i favoritlistan och sökvakten är avgiftsfria tjänster för Användaren. Det kostar inte heller att svara på annonser. Däremot kostar det att lämna och publicera annonser samt att köpa tilläggstjänster. De avgiftsbelagda tjänsterna kan innehålla tjänster till ett förmånspris för medlemmar i Suomen Yrittäjät. Därtill kan det finnas olika avgiftsbelagda produkter som kan beställas via Tjänsten.

Leverantören har rätt att göra delar av Tjänsten avgiftsbelagda. Ändringar gällande Tjänstens priser och avgiftsbelägenhet meddelas i Tjänsten innan ändringarna träder i kraft. Betalningssätt, betalningsvillkor och prislistan meddelas i Tjänsten. Leverantören kan enligt eget omdöme ändra på Tjänstens prissättning och fakturering genom att meddela om det i Tjänsten eller på annat välfunnet sätt i god tid. Om inte annat tillkännagetts ska ändringarna meddelas senast en (1) månad innan ändringarna träder i kraft. Tjänstens uppehållare har rätt att omedelbart ändra sina priser till följd av ändringar i tjänstens mervärdeskatt, någon annan skatt eller offentligrättslig avgift eller myndigheternas tillämpning av dessa.

 

5.1. Betalning och betalningar

Betalning med Visa, Visa Electron eller MasterCard-kort

Paytrail Oyj (2122839-7) ansvarar för betalningsförmedlingstjänsten och fungerar som betalningstjänstleverantör i samarbete med finska banker och kreditinstitut. Betalningar med Visa, Visa Electron eller MasterCard-kort visar Paytrail Oyj som mottagare på korträkningen. Betalningen överförs till försäljaren. Paytrail Oyj har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut.

Paytrail Oyj,

FO-nummer: 2122839-7

Innova 2

Lutakonaukio 7

40100 Jyväskylä

Telefon: 0207 181830

Nätbanker

Vid betalning via nätbanken ansvarar Paytrail Oyj (2122839-7) för betalningsförmedlingstjänsten i samarbete med finska banker och kreditinstitut. För konsumenten fungerar tjänsten precis som en traditionell e-betalning.

 

6. Användning av Tjänsten

Tjänsten ska användas i enlighet med dessa användningsvillkor och alltid på ett sätt som inte stör andra användare, Leverantören eller tredje parter. Användning av Tjänsten får inte strida mot lag eller god sed.

Användaren får inte utan Leverantörens på förhand givna skriftliga tillstånd använda Tjänsten eller information Tjänsten innehåller till att utveckla, framställa eller hämta en likadan tjänst ut på marknaden eller återsälja information som Tjänsten innehåller till en tredje part.  

Användaren har inte rätt att kopiera, överföra eller överlämna information hen fått via Tjänsten på annat sätt än vad som tillåts i dessa användningsvillkor eller i lagen. Användaren har inte rätt att bearbeta Tjänstens källkod eller utnyttja källkodens format.

Tjänsten publicerar annonser med standardinnehåll, vilka gäller försäljning eller köp av ett företag eller en del av det, ansökan om finansiering, erbjudande av franchising-tillstånd eller tjänster. Tjänsten förbehåller sig rätten att inte publicera annonser som endast erbjuder fastigheter, maskiner eller lösegendom.

Annonsören lämnar in och behandlar annonsen själv samt ansvarar för innehållet. Annonserna kan redigeras med eget användarnamn och lösenord. Annonsen publiceras genast då annonsören betalat den. Annonserna varken korrekturläses eller kontrolleras av tjänsteleverantören innan de publiceras.

7. Tjänstens tillgänglighet

Tjänsten eftersträvas vara i bruk 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan. Leverantören garanterar ändå inte Tjänstens eller en del av Tjänstens ostörda funktionsduglighet eller tillgänglighet. Leverantören strävar till att reparera fel i Tjänsten inom en rimlig tid från det att Leverantören fått vetat om felen. Tjänsten levereras med det innehåll och de funktioner som i den stunden är tillgängliga. Underhållsåtgärder och möjliga störningar kan orsaka avbrott i Tjänstens användning. Leverantören strävar till att inom en rimlig tid meddela om ändringar eller avbrott som påverkar Användaren.

Leverantören har rätt att tillfälligt avbryta tjänsten eller sänka Tjänstens tillgänglighet om det är nödvändigt p.g.a. (a) ändrings- eller förbättringsarbete, (b) förbindelsens, systemets, nätverkets eller anordningens byggnads- eller underhållsarbete, eller (c) någon annan orsak. Leverantören strävar till ett kortvarigt avbrott som orsakar så lite skada som möjligt åt Användaren. Leverantören informerar Användaren om avbrottet i mån av möjlighet.

Syftet med tjänsten är inte att erbjuda långvarig lagring av material eller annan information. Därför ansvarar Användaren själv för säkerhetskopieringen av allt material eller annan information som laddats upp eller sparats i Tjänsten.

8. Immaterialrätt

Alla rättigheter till Tjänsten samt information och material som finns i Tjänsten, förutom material som användarna laddat till Tjänsten, tillhör Leverantören. Rättigheterna skyddas av lagstiftningen gällande immaterialrätt samt av överenskommelser gällande internationell immaterialrätt. Leverantören förbehåller sig alla rättigheter som i dessa användningsvillkor inte uttryckligen tilldelas Användaren.

9. Giltighet och upphörande

9.1 Användningsvillkorens giltighet

Dessa Användningsvillkor gäller tillsvidare samt förblir giltiga så länge Leverantören erbjuder Tjänsten och Användaren använder den.

9.2 Tjänstens upphörande

Leverantören kan hindra Användarens tillgång till Tjänsten eller ta bort Användarens material utan förvarning om Användaren bryter mot användningsvillkoren.

Leverantören kan av en berättigad orsak när som helst sluta erbjuda tjänsten åt Användaren helt och hållet eller tillfälligt utan ersättningsskyldighet. Den förenämnda berättigade orsaken kan vara en eller flera av följande alternativ:

·         Användaren har orsakat störningar i telenätet, telekommunikationen, åt andra användare, tredje parter eller använder trasiga eller inkompatibla anläggningar eller programvaror; eller

·         användaren bryter mot lagen eller använder Tjänsten i strid med dessa användningsvillkor; eller

·         användaren bryter väsentligt mot de skyldigheter hen enligt dessa gällande användningsvillkor har, oberoende av anmärkningar; eller

·         användaren låter bli att betala för de tjänster hen beställt.

Användaren kan sluta använda Tjänsten när som helst samt ta bort sin information från Tjänsten. Detta frigör ändå inte Användaren från sina skyldigheter som uppstod innan hen slutade använda Tjänsten.

10. Ansvar

10.1 Leverantörens ansvar

Leverantören är skadeståndsskyldig för direkta skador som Leverantören orsakat Användaren och som Användaren påvisat. Leverantörens ansvar begränsar sig dock i första hand till att leverera tjänsten som uteblivit då det är möjligt, och uppgår i vilket fall som helst högst till det belopp som motsvarar den uteblivna eller felaktiga tjänstens/delens inköpspris.

10.2 Ansvarsbegränsning

Leverantören ersätter inte indirekta skador eller skador som Leverantören rimligtvis inte kunnat förutspå. Leverantören ersätter inte heller skador som beror på förhållanden som ligger på Användarens eller en tredje parts ansvar. Därtill ersätter Leverantören inte skador som förorsakas av skäl oberoende av Leverantören.

Leverantören ansvarar inte för skador, kostnader eller förluster som orsakats av avbrott, fel eller brister i Tjänsten, eller förlorat eller defekt material eller annan information en annan användare laddat upp eller sparat i tjänsten. Leverantören ansvarar inte heller för tredje parters verksamhet, t.ex. telefon- eller teleförbindelseunderhåll.

Leverantören ansvarar inte för material som andra användare laddat upp till Tjänsten eller information som andra användare skapat eller fogat till Tjänsten. Därtill ansvarar Leverantören inte för skador, kostnader eller förluster som sådant material eller information orsakar. Åsikter, rekommendationer och råd som framförs i Tjänsten har framförts av användarna och användarna är de som ansvarar för sina åsikter, rekommendationer eller råd.

Leverantören strävar till att säkra att Tjänsten uppfyller rimliga datasäkerhetskrav. Leverantören ansvar dock inte för Användarens skador, förluster eller kostnader som beror på brister i datasäkerheten eller datasäkerhetsrisker så som datavirus. Användaren är medveten om att Internet som miljö kan orsaka brister i Tjänstens funktionsduglighet och att datasäkerheten utgör en risk i datasystemen. Användaren ansvarar själv för att skydda sin dator, sitt datasystem eller annan motsvarande apparatur.

Leverantörens ersättningsskyldighet i sin helhet begränsar sig till de tio nämnda skadorna i denna punkt med hänsyn till andra begränsningar som nämnts i användningsvillkoren.  

Leverantören ansvarar inte för Tjänstens innehåll (inklusive länkar till tredje parters nätsidor) eller innehållets riktighet förutom till den del informationsinnehållet producerats av Leverantören. Leverantören har rätt att låta bli att publicera eller också ta bort material från Tjänsten ifall materialet enligt Leverantören strider mot lag eller god sed, eller är skadligt för Tjänsten, användarna eller en tredje part. 

Användarna kommunicerar via Tjänsten antingen med direkta privatmeddelanden eller indirekt genom innehåll som lämnats i Tjänsten. Leverantören ansvarar inte för olägenheter eller skador som orsakats av kommunikationen Användarna emellan eller andra handlingar riktade till andra Användare eller en tredje part.

10.3 Skadeståndskrav

Skadestånd ska krävas skriftligt av Leverantören inom en månad från det att saken gällande skadestånd upptäcktes eller borde ha upptäckts.

10.4 Användarens ansvar

Användaren ansvarar för sina handlingar. Om Användaren bryter mot användningsvillkoren är han förpliktad att ersätta skadorna som uppstått åt Leverantören. Utan att begränsa det förenämnda är Användaren förpliktad att ersätta alla möjliga skador, förluster och kostnader, inklusive obegränsade kostnader av att söka fel i Tjänsten, vilka uppstått av att Användaren anslutit defekta anordningar, inställningar eller programvaror till Tjänsten, eller något av de förenämnda orsakat störningar i Tjänsten, eller om det fel Användaren meddelat beror på anordningar, teleförbindelser, inställningar eller programvaror som hen besitter.

11. Överföring av användningsrätt

Användaren har inte rätt att överföra användningsrätten åt en tredje part utan att Leverantören på förhand gett sin skriftliga tillåtelse.

12. Oöverstigligt hinder

Leverantören frigörs från sina skyldigheter och skadeståndsskyldighet om avtalsskyldigheterna bryts eller inte uppfylls p.g.a. ett oöverstigligt hinder. Med oöverstigligt hinder (force majeure) avses krig, tvångsinlösning eller beslag för offentliga behov, import- och exportförbud, arbetskonflikt, naturföreteelser, åskväder, storm, brandkabel- eller någon annan störning som orsakats av någon utomstående, översvämning och vattenskador, överspänning från elnätet, avbrott i leveransen på energi eller något annat viktigt råmaterial, fel i teleförbindelser, Internet-förbindelsen eller i anläggningar eller försenade leveranser som inhämtats eller innehas av en tredje part, kabelstörningar orsakade av en tredje part eller sådana omständigheter som en tredje part orsakat och vilka är oberoende av parterna, eller någon annan orsak som Parten vid tidpunkten för Avtalet inte rimligen kunde förbereda sig på och vars verkan hen varken kan hindra eller övervinna. Med oöverstigligt hinder avses också fel och dröjsmål i underleverantörernas leveranser som beror på de omständigheter som nämnts i denna punkt.

Ifall det uppstår dröjsmål i att uppfylla avtalsskyldigheterna p.g.a. någon av de orsaker som nämndes i förra stycket, kommer avtalets uppfyllningstid att fortsättas så länge det anses vara rimligt med hänsyn till alla omständigheter som påverkar situationen.  

13. Ändring av användningsvillkoren

Leverantören kan göra ändringar i dessa användningsvillkor genom att meddela om ändringen på sin nätsida.

 De ändrade användningsvillkoren tillämpas från och med den tidpunkt Leverantören konstaterar i sitt ändringsmeddelande. Ifall Användaren inte vill följa de ändrade användningsvillkoren ska hen sluta använda Tjänsten.

14. Lösning av tvister och tillämpad lag

På Tjänsten och användningsvillkoren tillämpas finsk lag.

Alla oenigheter gällande användningsvillkoren avgörs i första hand genom förhandling mellan parterna. Om förhandlingen inte leder till enighet avgörs tvisten enligt kärandes val antingen i Helsingfors tingsrätt eller i underrätten på svarandes hemort.

15. Användningsvillkorens giltighet

Dessa Användningsvillkor träder i kraft 1.3.2018 och gäller tillsvidare.

 

 

Registerutdrag


1. Registerförare
Namn: Y-Pörssi Oy
FO-nummer 2890220-9

Kontaktuppgifter:
Adress: Orapihlajatie 21-27 B 11, 00320  HELSINGFORS
Tel: 010 339 3300
E-post: [email protected]
yritysporssi.fi

2. Registrets namn
Yrityspörssi-register

3. Syftet med behandling av personuppgifter (registrets användningssyfte)
Registrets användningssyften är att upprätthålla användarinformation, utveckla tjänster, sköta kundrelationer, fakturera samt framställa tjänster som förutsätter registrering. Registerföraren kan tillsammans med sina samarbetsparter använda personuppgifterna i marknadsföringssyfte i enlighet med personuppgiftslagen.

4. Registrets informationsinnehåll
I registret sparas den information Användaren eller samfälligheten uppger i registreringsblanketten i samband med anslutning till Tjänsten.

Denna information finns om privatpersoner:

För- och efternamn (om givna)
E-post
Gatuadress (om given)
Landskap (om givet)
Stad (om given)
Postnummer (om givet)
Telefon (om givet)

Information gällande samfälligheter:

Företagets namn
FO-nummer
Medlemsnummer (om givet)
Gatuadress
Landskap
Stad
Postnummer
Kontaktpersonens namn (om givet)
Telefon
E-post (om given)

Därtill kan registret innehålla följande uppgifter:
- FO-nummer för att fullborda registerförarens rättigheter och skyldigheter (t.ex. faktureringskunder). 
- Annan information användaren meddelat i samband med tjänsten.

Informationen lagras i registret under den tid Tjänsten används samt i enlighet med myndigheternas förordningar och giltiga lagar.

5. Regelmässiga informationskällor
I registret lagras den information användarna uppgett (t.ex. på nätet, per telefon, e-post, brev, personligen på plats eller på annat dylikt sätt). Dessutom kan information som uppstår vid erbjudandet av tjänsten och underhåll lagras i registret.

6. Regelmässigt utlämnande och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Registerföraren kan lämna ut personuppgifter för direkt marknadsföringssyfte samt opinions- och marknadsföringsundersökningar åt Yrityspörssi's samarbetsparter, ifall användaren inte förbjudit detta. Registerföraren kan överlåta uppgifter åt myndigheterna inom de gränser den gällande lagstiftningen tillåter och förpliktigar. Uppgifter översänds inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Registerföraren kan i vissa tjänster uppge sådana personuppgifter som medlemmen i just den tjänsten elektroniskt eller på annat sätt gett sitt samtycke till.

7. Principer för skyddet av registret
Registret uppehålls i elektronisk form med hjälp av ett ADB-system. Endast personer som givits fullmakt av registerföraren har rätt att använda registret i sin helhet. Personer som handskas med registret har en personlig underhålls- och hanteringsrätt. Inloggningar i systemet sparas i en loggfil. Informationen sparas i en databas som skyddas av lösenord och brandvägg.

8. Granskningsrätt och utövning av granskningsrätten
En registrerad användare har rätt att kontrollera uppgifter som berör användaren i Tjänsten. Uppgifterna kan granskas gratis när som helst genom att logga in i Tjänsten med eget användarnamn och klicka på Min information i sidans överkant.   

9. Korrigering av information och utövning av korrigering

Yrityspörssi.fi - Den rätta platsen för den som planerar att sälja eller köpa företag!