Post an ad!

Yrityskaupan verotus

Yrityskaupassa verot myyntivoitosta maksaa se, jonka omaisuus on myyty eli kuka myös saa rahat. Jos yrittäjä myy omistamansa osakkeet tai osuudet, verot maksaa yrittäjä itse. Jos taas yrityksen liiketoiminta myydään, yhtiö saa rahat ja maksaa myös verot. Toiminimen myynti on aina jälkimmäistä, eli liiketoimintakauppaa. 

>> Apua yrityskaupan verotukseen löydät Palvelupörssistämme

Lue lisää:

Osakekauppa ja verotus

Liiketoimintakauppa ja verotus

Kauppatapa voi vaikuttaa yrityksen arvon muodostumiseen

Osakekauppa ja verotus

Osakekaupassa kauppa sisältää yhtiön osakkeet tai henkilöyhtiön yhtiömiesosuuden. Myyjä saa kauppahintana korvauksen luovuttamistaan osakkeista. Yhtiön omistuksessa olevien omaisuuserien omistaja ei siis muutu, vaan on edelleen kyseinen yhtiö. Ainoastaan yhtiön omistaja muuttuu. 

Osakkeiden myyjän verotus

Osakkeiden myynti verotetaan myyjän henkilökohtaisessa verotuksessa luovutusvoittona tai -tappiona seuraavasti:

 • Luovutusvoitto on pääomatuloa
 • Veroa laskettaessa kauppahinnasta vähennetään ensin 40 % hankintameno-olettama, jos myyty kohde oli ostettu yli 10 vuotta sitten. Jos myyty kohde ostettu alle 10 vuotta sitten, siitä vähennetään 20 % hankintameno-olettama. 
 • Jos luovutusvoitto on alle 30.000 €, siitä verotetaan 30 %
 • Jos luovutusvoitto ylittää 30.000 €, siitä verotetaan 34 %
 • Jos luovutuksesta syntyy tappiota, se on tietyin edellytyksin verovähennyskelpoinen 

Osakkeiden ostajan verotus

Osakkeiden ostamisessa kannattaa huomioda seuraavat verotukselliset asiat:

 • Luonnollinen henkilö voi vähentää kauppahinnan rahoittamiseksi otetun velan koron ostajan henkilökohtaisessa verotuksessa
 • Kauppahintaa ei voi vähentää omistusaikana verotuksessa. Se vähennetään osana hankintahintaan, jos yrityksen osakkeet myydään edelleen. 

Liiketoimintakauppa ja verotus

Liiketoimintakaupassa kaupan kohteena on yrityksen liiketoiminta tai tietty osa sitä. Myyjänä toimii tällöin yritys, joka maksaa myydystä liiketoiminnasta veroa. 

Liiketoimintakauppa ja myyjän verotus

Liiketoiminnan myynti vaikuttaa myyjäyrityksen verotukseen seuraavasti:

 • Myyjäyritystä verotetaan saadusta voitosta kaupantekovuoden veronalaisena tulona.
 • Osakeyhtiö maksaa tuloksestaan 20 % yhteisöveron. 
 • Yksityinen elinkeinonharjoittaja toimii omissa nimissään. Liiketoiminnan myynnistä saatu kauppahinta on elinkeinotoiminnan tuloa, joka elinkeinontoiminnan harjoittajan ansio- ja pääomatuloksi siten, että elinkeinotoiminnan nettovarallisuudelle laskettua 20 % tuottoa vastaava osuus on pääomatuloa. Elinkeinonharjoittaja voi kuitenkin vaatia tuottoprosenttina käytettäväksi myös 10 % tai 0 %, jolloin suurempi osuus tulee verotettavaksi ansiotulona.  
 • Verotuksessa poistamatta olevat hankintamenot ja myynnistä aiheutuvat asiantuntijapalkkiot ym. kulut voi vähentää verotuksessa. 

Liiketoimintakauppa ja ostajan verotus

Liiketoiminnan ostamisessa kannattaa huomioida seuraavat verotukselliset seikat:

 • Liiketoiminnan kauppahinnan voi verotuksessa vähentää vuosittaisina poistoina. Liiketoiminnan ostosta muodostuu muodostuu hankintameno, joka aktivoidaan taseeseen. 
 • Liiketoiminnan ostoon otetun velan korot ovat yhtiön elinkeinotoiminnan velkaa. Osakeyhtiölle, kommandiittiyhtiölle tai avoimelle yhtiölle korkokulujen vähennysoikeutta on kuitenkin rajoitettu erillisellä lainsäädännöllä, jonka mukaan vähennysrajoitukset astuvat voimaan jos yhtiön nettokorkomenot ylittävät 500.000 € vuodessa. 

Kauppatapa voi vaikuttaa yrityksen arvon muodostumiseen

Yrityskaupan toteutustapa vaikuttaa selvästi yrittäjälle käteen jäävien eurojen määrään ja siten voi vaikuttaa myös yrityksen arvon muodostumiseen

Yleensä myyjän voi verotuksellisesti olla mielekkäämpää myydä osakkeet verrattuna siihen, että yritys myy ensin liiketoimintansa, ja yrittäjä sitten kotiuttaa myyntitulot eri tavoin. Näin on varsinkin, jos yrittäjällä on tarve saada rahat omalle tilille nopeasti. Kotiuttamalla varoja yhtiöstä vähitellen tilanne voi olla päinvastainenkin. Vaihtoehtojen verotuksellinen edullisuus riippuu monesta seikasta, kuten yrittäjän vuotuisesta ansiotulojen määrästä, joten yhtä oikeaa vastausta ei ole.

Ostajalle taas on useimmiten verotuksen, rahoituksen ja riskien minimoinnin kannalta tarkoituksenmukaisempaa ostaa yrityksen liiketoiminta kuin yhtiön osakkeet tai yhtiöosuudet. Esimerkiksi osakkeiden ostohinnasta ei voi tehdä poistoja, toisin kun liiketoimintakaupalla hankitusta yhtiön kalustosta ja liikearvosta.

Liiketoimintaa ostaessa kalusto, kuten koneet, ovat myös käyttökelpoista vakuutta rahoittajille. Osakekaupasta ostajalle aiheutuu varainsiirtoveroseuraamus. Henkilöyhtiön yhtiöosuus ei ole arvopaperi, joten yhtiöosuuden ostosta ei makseta varainsiirtoveroa. Liiketoimintakaupassa ostaja on velvollinen maksamaan varainsiirtoveroa siltä osin kuin hankittavaan liiketoimintakokonaisuuteen sisältyy varainsiirtoverolain alaista omaisuutta eli arvopapereita tai kiinteistöjä.

Jos kauppa tehdään muusta kuin käyvästä arvosta, kaupan lahjanluonteisuudesta tai esimerkiksi peitellystä osingonjaosta saattaa aiheutua yllättäviäkin veroseuraamuksia.

Yrityskaupan veroseuraamukset on kuitenkin mahdollista selvittää etukäteen asiantuntijan avulla tai yksittäisissä kysymyksissä Verohallinnolle tehtävällä ennakkoratkaisuhakemuksella. Ns. sukupolvenvaihdoskauppoihin sovellettavista verohuojennussäännöksistä löytyy lisätietoa kohdassa sukupolvenvaihdos.

Liiketoimintakaupassa myyntihinnasta saadaan vähentää omaisuuden taseen mukaiset jäännösarvot. Goodwill-arvosta saatu kauppahinta on veronalaista tuloa myyjälle.

Kiinteistöjen ja arvopapereiden luovutusvoitot ovat verotettavaa pääomatuloa. Taseen toiminta- ja jälleenhankintavaraukset purkautuvat verotettavaksi tuloksi.

Huomioida kannattaa myös historialliset verovastuut. Näiden siirtymisestä sovitaan yleensä kauppakirjassa. Yleensä liiketoimintakaupassa vastuu jää myyjälle, kun taas osakakaupassa vastuu siirtyy ostajalle.

>> Kaipaatko apua yrityskaupan verotukseen? Katso Palvelupörssistämme kuka voi auttaa

 

 
loder image