Post an ad!

Yrityksen arvonmääritys – kaikki, mitä sinun tulee tietää

Jokainen yrittäjä on varmasti joskus pohtinut yrityksensä arvoa, vaikka yrityksen myyminen ei olisikaan ajankohtaista. Kuulopuheet tuottoisista oman alan yrityskaupoista saavat monen yrittäjän kiinnostumaan myös oman yrityksen arvosta. On kuitenkin syytä muistuttaa, että jokainen yrityskauppa on uniikki.

Yrityksen myymistä harkitsevan yrittäjän kannattaa teettää yrityksen arvonmääritys mahdollisimman aikaisin, jo yrityskaupan suunnitteluvaiheessa. Mikäli sukupolvenvaihdos siintää lähitulevaisuudessa, aiheesta on hyvä keskustella myös jatkajan kanssa. Sukupolvenvaihdoksessa, jossa yritys tai sen osa lahjoitetaan, arvonmääritystä voidaan käyttää erilaisten toteutustapojen vertailuun sekä veroseuraamusten arviointiin ja ennakointiin.

Yrityksen ostajalla ja myyjällä on usein eri käsitys yrityksen arvosta, sillä he lähestyvät asiaa eri näkökulmista. Kertaluontoisen maksusuorituksen sijaan yrityskauppa on myös mahdollista toteuttaa ns. earn out - mekanismilla, eli lisäkauppahinnalla. Tällöin osa kauppahinnasta on sidottu yrityksen kaupan jälkeisiin tuottoihin, ja se maksetaan osissa tulevina vuosina. Tässä mallissa myyjä ja ostaja jakavat riskin tulevaisuuden tuotoista ja myyjä on motivoitunut auttamaan ostajaa menestymään.

Lue:

Missä tilanteissa yrityksen arvon määrittäminen on tarpeen?

Yrityksen arvonmääritysmenetelmät

Tuottoarvo

Substanssiarvo

Yrityksen käypä arvo

Markkinaperusteinen arvo

Sukupolvenvaihdos- ja lahjoitustilanteet

Lopullisen kauppahinnan määrittäminen

 

Missä tilanteissa yrityksen arvon määrittäminen on tarpeen?

Tavallisimmin yrityksen arvon määrittäminen tehdään yrityksen osto- tai myyntitilanteessa tai niitä suunniteltaessa. Myös esimerkiksi uuden osakkaan on hyvä tehdä arvonmääritys yhtiöstä ennen osakassopimuksen tekoa, jotta hän voi varmistaa, ettei maksa liikaa osakkeista.

Yrityksen arvonmääritys luo pohjan yrityskaupan neuvotteluille. Yritysjärjestelyitä suunniteltaessa arvonmääritys antaa tietoa esimerkiksi veroseuraamusten arvioimiseksi, ja sen avulla voidaan vertailla erilaisia vaihtoehtoja ja menettelytapoja. 

Yrityskaupassa voidaan myydä muun muassa yrityksen liikeomaisuutta, liiketoimintaa, osakkeita tai osuuksia. On hyvä huomioida, että kauppatapa vaikuttaa niin verotukseen, vastuisiin kuin rahoitukseen. 

Yrityksen arvonmääritys tukee yrityskaupan suunnittelua. Yrittäjä saa arvonmäärityksessä tietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat yrityksen arvoon ja mahdollisen yrityskaupan toteutustapaan. Vaikka yrityksen myynti ei kuuluisikaan lähitulevaisuuden suunnitelmiin, oman yrityksen arvosta on hyvä olla tietoinen joka tapauksessa. Tämän voi ajatella kuuluvan jokaisen yrittäjän "työkalupakkiin" omaisuutensa hallintaan liittyen.

Osakevaihdossa yrityksen arvonmääritys toimii vaihtosuhdelaskelman, eli myytävien ja ostavien osakkeiden välisen arvosuhteen laskelman, perusteena. Suunnatussa osakeannissa puolestaan merkittävien osakkeiden merkintähinnan perusteena.

Yrityksen arvonmääritysmenetelmät

Arvonmääritykseen on olemassa lukuisia eri menetelmiä, joista mikään ei ole yksiselitteisesti toista parempi. Eri menetelmät saattavat antaa hyvinkin erilaisia arvoja samalle yritykselle. Arvonmääritysmenetelmistä käytetyimpiä ovat: 

tuottoarvoperusteinen menetelmä

substanssiarvoperusteinen menetelmä

käyvän arvon menetelmä

markkinaperusteisen arvon menetelmä

Usein yrityksen arvon määrittämiseen kannattaa käyttää eri menetelmiä ja joissain tapauksissa yhdistää lukuja oikean arvon löytämiseksi. Arvonmääritysmenetelmä kannattaa valita sen käyttötarkoituksen mukaan: eri menettelytavat soveltuvat eri tilanteisiin ja tarjoavat erilaisia näkökulmia yrityksen arvoon. Esimerkiksi ulkopuoliselle myytäessä pyritään hinta saamaan mahdollisimman korkeaksi, kuin taas sukupolvenvaihdoksessa se pyritään saamaan alemmaksi. 

Yrityksen arvoon vaikuttavat myös liiketoiminnan kehitykseen liittyvät oletukset sekä myyjän ja ostajan näkemykset kohteesta. Valitulla arvonmääritysmenetelmällä yrityksen arvo saadaan haarukoitua rajatulle arvoalueelle, mutta lopullinen kauppahinta määrittyy aina osapuolten välisessä neuvottelussa.

Tuottoarvo

Tuottoperusteisen arvonmäärityksen lähtökohtana on tulevaisuuden tuotot, eli mitä yritys tulee todennäköisesti tuottamaan uudelle omistajalleen. Analyysin pohjana on menneiden vuosien tuottokehitys sekä odotukset tulevaisuuden kehityksestä. Tuottoarvo määritellään menneiden vuosien tuloslaskelmien ja realistisen tulosennusteen pohjalta.

Tuloskehityksen ennusteet perustuvat usein historiallisiin tilinpäätöslukuihin, johdon laatimiin budjetteihin sekä sisäisiin analyyseihin toimialasta ja markkinoiden kehittymisestä. Niiden avulla pyritään arvioimaan tulevaisuuden kassavirtojen kehittymistä.

Yrityksen tuottoarvossa siis arvioidaan, paljonko se tulee tuottamaan lähivuosina uuden omistajan omistuksessa. Jotta tulosennusteista saadaan mahdollisimman realistisia, laskelmat vaativat ns. oikaisuja, jotka voivat joko parantaa tai huonontaa virallista tulosta.

Tuottoarvossa ennustetut tuotot lasketaan yhteen määritellyiltä seuraavilta vuosilta nykyarvona. Laskutoimituksen summa on yrityksen tuottoarvo. Laskettavien tuottojen vuosimäärä ja niiden suuruus riippuu monesta eri tekijästä, kuten yrityksestä itsestään, toimialasta ja rahoituksesta. Tavallisesti alle kahden vuoden yhteenlasketut tuotot yrityksen arvossa tekevät kaupasta houkuttelevan hintansa osalta, kun taas seitsemän vuoden tuotot saattavat saada ostajaehdokkaan epäröimään.

Verottaja laskee yrityksen tuottoarvon ainoastaan aiempien vuosien perusteella, mutta ostaja on suuntautunut nimenomaan tulevaisuuden ostamiseen, joten yrityskaupassa tuottoarvo pohjautuu arvioon, mikä on yrityksen kyky tehdä tulosta tulevaisuudessa.

Tuloslaskelmassa keskitytään tavallisesti oikaistuun käyttökatteeseen, eikä laskelmassa huomioida esimerkiksi poistoja. Lisäksi tuottoarvoa laskettaessa tulee arvioida muun muassa yrittäjän itselleen maksama palkkataso ja normaaliin toimintaan kuulumattomat erät.

Esimerkki yrityksen tuottoarvon laskemisesta

Tuottoarvomenetelmässä arvo lasketaan seuraavalla kaavalla:

A = T / i

A = tuottoarvo

T = vuotuinen nettotuotto, nettotuottojen keskiarvo tai muu vastaava arvioitu nettotuotto

i = tuottovaatimus

Vuotuinen nettotuotto määritetään usein historiatietojen perusteella. On hyvä huomioida, että verotusratkaisun perusteena olevilta tiedoilta vaaditaan todennettavuutta. Tässä käytetään usein oikaistua käyttökatetta, mutta laskemme esimerkin yksinkertaisuuden vuoksi vuotuista tuottoa käyttäen. 

Tuottovaatimus kuvaa samankaltaisen riskin sisältävän vaihtoehtoisen sijoituskohteen tuottoa. Osakeyhtiön osakkeen ja henkilöyhtiön yhtiöosuuden tuottovaatimuksena käytetään usein 15 prosenttia.

Tässä esimerkissä tuottoarvo saadaan laskemalla kolmen edellisen tilikauden nettotuloksen keskiarvo, joka pääomitetaan 15 %:n laskentakorkokannalla.

Yrityksen taseen loppusumma on 1 500 000 euroa ja velat 700 000 euroa. Kolmen viimeisimmän tilinpäätöksen tilikauden tulokset ovat 65 000 euroa, 42 000 euroa ja 62 000 euroa.

Tuottoarvomenetelmässä lasketaan ensin keskiarvo tilikausien tuloksista, ja saadaan 56 333 euroa. Tulos jaetaan tuottovaatimuksella 15 %, ja yrityksen tuottoarvoksi saadaan 375 555 euroa.

Substanssiarvo

Yrityksen substanssiarvo, eli tasearvo, määräytyy yrityksen varallisuuden mukaan, kun varoista vähennetään velat viimeksi päättyneen tilikauden taseen mukaan. Substanssiarvo on tavallisesti yrityksen minimihinta.

Substanssiarvoa laskettaessa varat ja velat oikaistaan niiden käypään arvoon, eli selvitetään mitä myytävissä olevien omaisuuserien, kuten tilojen, tavaroiden, laitteiden, vaihto-omaisuuden ja sijoitusten markkina-arvot ovat. Varallisuuden käypä arvo määritetään tavallisesti joko tasearvon tai muun käytössä olevan tiedon perusteella. Toisin sanoen yhtiön varallisuudesta vähennetään vieras pääoma.

Mikäli yrityksen velat ovat suuremmat kuin varat, substanssiarvo on nolla, ja velkojen varat ylittävä määrä huomioidaan käypää arvoa pienentävänä tekijänä.

Tavallisesti yrityksen substanssiarvo perustuu historiallisiin arvoihin. Se antaa yleensä minimiarvion yhtiön arvosta, erityisesti kannattavien yritysten kohdalla. Substanssiarvomenetelmässä ei oteta huomioon tulevaisuuden tuotto-odotuksia. Näin ollen sitä käytetään usein tappiollisen yrityksen arvonmääritykseen.

Substanssiarvon voi siis sanoa tarkoittavan yrityksen omaa velattoman varallisuuden määrää. Se kuvaa yrityksen omaisuuden arvoa, mutta ei kommentoi lainkaan sitä toteuttavan liiketoiminnan arvoa.

Esimerkki yrityksen substanssiarvon laskemisesta

Tässä esimerkissä substanssiarvo saadaan miinustamalla yrityksen velat varoista.

Kyseessä on sama yritys kuin edellisessä esimerkissä, jossa laskettiin tuottoarvoa: Yrityksen taseen loppusumma on 1 500 000 euroa ja velat 700 000 euroa. Kolmen viimeisimmän tilinpäätöksen tilikauden tulokset ovat 65 000 euroa, 42 000 euroa ja 62 000 euroa.

Yrityksen substanssiarvo on varat miinus velat, eli 1 500 000 – 700 000 = 800 000 euroa.

Yrityksen käypä arvo

Käypä arvo tarkoittaa yleisesti esimerkiksi tuotteen tämänhetkistä arvoa, eli vaikkapa sitä, minkä arvoinen viisi vuotta sitten ostettu auto on tänä päivänä. Tavallisesti käypä arvo on pienempi kuin uuden tuotteen arvo, mutta esimerkiksi kiinteistöjen tai taiteen arvo voi nousta ajan myötä. 

Käyvän arvon menetelmässä yrityksen arvo lasketaan substanssi- ja tuottoarvon perusteella niin, että mikäli tuottoarvo on substanssiarvoa suurempi, käypä arvo on tuottoarvon ja substanssiarvon keskiarvo. Jos tuottoarvo on substanssiarvoa pienempi, tällöin käytetään pelkkää substanssiarvoa. Tällöin yrityksen hinta voi olla niin korkea, ettei kauppaa kyetä tekemään. Kasvavien yritysten kohdalla lukujen keskiarvo antaa yrityksen vähimmäisarvon.

Tavallisesti terveen yrityksen tuottoarvo on suurempi kuin substanssiarvo. Ostaja ostaa tulevaisuuden tuottoja ja saa kaupan myötä siihen tarvittavan yrityksen omaisuuden.

Kun yhtiön käypä arvo määritetään substanssi- ja tuottoarvon perusteella, huomioon ei oteta juuri yrityksen tai sen toimintaympäristön ominaispiirteitä. Verotuksessa yrityksen minimiarvona pidetään tavallisesti substanssiarvon perusteella laskettua arvoa.

Esimerkki yrityksen käyvän arvon laskemisesta

Käypä arvo on substanssiarvon ja tuottoarvon keskiarvo.

Kyseessä on sama yritys kuin edellisissä esimerkeissä: Yrityksen taseen loppusumma on 1 500 000 euroa ja velat 700 000 euroa. Kolmen viimeisimmän tilinpäätöksen tilikauden tulokset ovat 65 000 euroa, 42 000 euroa ja 62 000 euroa.

Tuottoarvo on 375 555 euroa.
Substanssiarvo on 800 000 euroa.

Käypä arvo on tuottoarvon ja substanssiarvon keskiarvo, eli (375 555 + 800 000) / 2 = 587 778

Markkinaperusteinen arvo

Markkinaperusteisen arvonmäärityksen lähtökohtana toimivat viime aikoina tehdyt vastaavanlaiset yrityskaupat, mikäli niistä on saatavilla tietoa. Käytännössä tunnuslukuanalyysiin perustuvassa menetelmässä vertaillaan muun muassa hintaa ja liikevaihtoa, hintaa ja käyttökatetta, hintaa ja liikevoittoa, hintaa ja tilikauden tulosta sekä hintaa ja omaa pääomaa.

Tavallisesti kaikkein selkein arvon mittari on vertailukauppojen mukainen arvo, mikäli sellainen on tiedossa. Toisaalta kauppahinnasta voi olla vaikeaa saada luotettavaa tietoa, ja erityisesti pk-yrityksillä saattaa olla haasteena löytää vertailukohtaa vastaavista myydyistä yrityksistä. Vertaillessa kauppahintoja on myös syytä huomioida, että yritykset ja kauppatavat ovat keskenään erilaisia, eli myös samalla alalla kauppahinnat voivat erota toisistaan.

Hyvää tukea oman yrityksen arvon haarukointiin voi saada selailemalla Yrityspörssin myytäviä yrityksiä, ja tehdä hakuun rajauksia oman toimialan ja -alueen mukaan.

Sukupolvenvaihdos- ja lahjoitustilanteet

Sukupolvenvaihdossa yritys luovutetaan yleensä jatkajalle alle sen käyvästä arvosta. Näissä tilanteissa on oleellista huomioida, että luovutuksen yhteydessä saattaa syntyä verotettavaa lahjatuloa. Verohallituksen ohjeessa on määritetty säännöt lahjan arvon laskemiseksi kyseisissä tilanteissa.

Verottajan tapa määrittää yrityksen arvo on hyvin mekaaninen. Verottaja laskee yritykselle käyvän arvon, jonka esittelimme tässä artikkelissa aiemmin. Käypä arvo on substanssiarvon ja tuloslaskelman perusteella lasketun tuottoarvon (kolmen edellisen toimintavuoden oikaistun tuloksen keskiarvo tuottovaatimuksella jaettuna) keskiarvo. Lähtökohtainen verottajan käyttämä tuottovaatimus on 15 % vuodessa, joka vastaa hieman alle 7 vuoden takaisinmaksuaikaa.

Lopullisen kauppahinnan määrittäminen

Jokainen yritys ja yrityskauppa on erilainen. Yrityksen arvo riippuu monesta tekijästä, kuten yrityksestä, sitä ympäröivästä maailmasta, omistajasta sekä lukemattomista muista vaikuttimista. Esimerkiksi tilanteessa, jossa halutaan ostaa kilpailija pois markkinoilta, ostettava yritys saattaa maksaa paljon enemmän kuin mitä eri arvonmääritysmenetelmillä voitaisiin laskea.

On tärkeää huomioida, että arvonmääritys on vain yksi työkalu yrityksen arvon määrittämiseksi. Yrityskaupat toteutuvat harvoin suoraan arvonmäärityksen antamilla arvoilla. Yritykset ovat aina ainutlaatuisia, eikä siksi laskelmilla voida määrittää niille yhtä ”oikeaa” arvoa.

Kauppahinnan neuvottelussa ostaja ja myyjä neuvottelevat omista näkökulmistaan, ja lopullinen kauppahinta määräytyy heidän välisissä keskusteluissaan. Oikea arvo onkin aina se, jolla ostaja ja myyjä toteuttavat kaupan. Yrityksen arvonmääritys toimii kuitenkin objektiivisena työkaluna, josta saa tukea kauppaneuvotteluihin sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

Yrityksen ostamista ei voi verrata oman asunnon ostamiseen, sillä oma asunto ei maksa sitä varten otettuja lainoja takaisin. Yrityksen puolestaan tulisi maksaa lainat arvioidun ajan sisällä, minkä jälkeen ostajalla on velaton omaisuus, joka tuottaa uutta varallisuutta vuosittain. Tämä tietysti vaatii, että uusi yrittäjä jatkaa liiketoimintaa menestyksekkäästi.

Myyjän ei kannata myydä yritystään alihintaan ensimmäiselle ostajaehdokkaalle, ja toisaalta ostajan ei kannata maksaa vanhan omistajan toteutumattomista unelmista. Oikea hinta löytyy usein puolitiestä, jonka molemmat osapuolet sekä rahoittajat kokevat hyväksi.

Toisinaan myyjä saattaa olla valmis myymään yrityksen eri hinnalla eri ostajille. Ostajan suunnitelmat saattavat vaikuttaa myyjään hyvinkin paljon: miten ostajaehdokas haluaa jatkaa yritystoimintaa ja säilyttää historiaa, saavatko vanhat työntekijät jatkaa työtään kuten aiemmin, ja mitä asiakkaille tulevaisuudessa tarjotaan.

Aina maksimaalinen voitto ei ole myyjälle tärkeintä, vaan perintö, jonka hän haluaa jättää. Yrityskaupassa saattaa olla mukana paljon tunteita, mikäli kyse on yrittäjän elämäntyön realisoimisesta.

Suunnitteletko yrityksesi myymistä? Jätä ilmoitus Yrityspörssiin nyt!

 
loder image