Post an ad!

Yrityksen arvonmääritys – kaikki, mitä sinun tulee tietää

Miten yrityksen arvo määritellään? Vaikka yrityksen myyminen ei olisikaan ajankohtaista, on yrityksen arvon määrittäminen ja oman yrityksen arvo varmasti pohdituttanut jokaista yrittäjää. Kuulopuheet tuottoisista oman alan yrityskaupoista saavat monen yrittäjän miettimään, mikä on oman yrityksen markkina-arvo. On kuitenkin syytä muistuttaa, että jokainen yrityskauppa on uniikki, ja kahdenkin päälle päin samanlaisen yrityksen arvonmääritys voi päätyä kahteen hyvin erilaiseen lopputulemaan monista seikoista johtuen.

Jos oman yrityksen arvon laskeminen ja markkina-arvo kiinnostavat, antaa tämä artikkeli kattavan sukelluksen aiheeseen. Opit aiheista kuten osakkeen arvonmääritys, tuottoarvon laskeminen ja substanssiarvon laskeminen, mikä on osakkeen käypä arvo ja mitä valuaatio tarkoittaa.

Selvitä yrityksen arvo hyvissä ajoin

Yrityksen myymistä harkitsevan yrittäjän kannattaa teettää yhtiön tai yrityksen arvonmääritys mahdollisimman aikaisin, jo yrityskaupan suunnitteluvaiheessa. Mikäli sukupolvenvaihdos siintää lähitulevaisuudessa, on yrityksen arvon määrittäminen aihe, josta on hyvä keskustella myös jatkajan kanssa. Sukupolvenvaihdoksessa, jossa yritys tai sen osa lahjoitetaan, arvonmääritystä voidaan käyttää erilaisten toteutustapojen vertailuun sekä veroseuraamusten arviointiin ja ennakointiin.

Yrityksen ostajalla ja myyjällä on usein eri käsitys yrityksen arvosta, sillä he lähestyvät asiaa eri näkökulmista. Kertaluontoisen maksusuorituksen sijaan yrityskauppa on myös mahdollista toteuttaa ns. earn out - mekanismilla, eli lisäkauppahinnalla. Tällöin osa kauppahinnasta on sidottu yrityksen kaupan jälkeisiin tuottoihin, eli yrityksen ennustettuun tuottoarvoon, ja se maksetaan osissa tulevina vuosina. Tässä mallissa myyjä ja ostaja jakavat riskin tulevaisuuden tuotoista ja myyjä on motivoitunut auttamaan ostajaa menestymään.

Lue:

Missä tilanteissa yrityksen arvon määrittäminen on tarpeen?

Yrityksen arvonmääritys: tutustu menetelmiin

Tuottoarvomenetelmä

Yrityksen substanssiarvo

Yrityksen käypä arvo

Markkinaperusteinen arvo

Sukupolvenvaihdos- ja lahjoitustilanteet

Osakkeen arvonmääritys

Lopullisen kauppahinnan määrittäminen

Missä tilanteissa yrityksen arvon määrittäminen on tarpeen?

Tavallisimmin yrityksen arvon määrittäminen tehdään yrityksen osto- tai myyntitilanteessa tai niitä suunniteltaessa. Myös esimerkiksi uuden osakkaan on hyvä tehdä yhtiön arvonmääritys eli samalla osakkeen arvonmääritys ennen osakassopimuksen tekoa, jotta hän voi varmistaa, ettei maksa liikaa osakkeista. Yrityksen arvonmääritys on kuitenkin harjoitus, joka yrityksen on hyvä toistaa tasaisin väliajoin, myös ilman myyntiaikeita.

Yrityksen arvonmääritys yrityskaupan yhteydessä

Yrityksen arvonmääritys luo pohjan yrityskaupan neuvotteluille. Yritysjärjestelyitä suunniteltaessa arvonmääritys antaa tietoa esimerkiksi veroseuraamusten arvioimiseksi, ja sen avulla voidaan vertailla erilaisia vaihtoehtoja ja menettelytapoja.

Yrityskaupassa voidaan myydä muun muassa yrityksen liikeomaisuutta, liiketoimintaa, osakkeita tai osuuksia. On hyvä huomioida, että kauppatapa vaikuttaa niin verotukseen, vastuisiin kuin rahoitukseen.

Osakevaihdossa yhtiön arvonmääritys toimii vaihtosuhdelaskelman, eli myytävien ja ostavien osakkeiden välisen arvosuhteen laskelman, perusteena. Suunnatussa osakeannissa yrityksen arvonmääritys toimii puolestaan merkittävien osakkeiden merkintähinnan perusteena.

Yrityksen arvon laskeminen säännöllisesti kannattaa

Kuten yllä kerromme, yrityksen arvonmääritys tukee yrityskaupan suunnittelua. Yrittäjä saa arvonmäärityksessä tietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat yrityksen arvoon ja mahdollisen yrityskaupan toteutustapaan.

Yrityksen arvon määrittäminen on kuitenkin fiksua tehdä säännöllisesti joka tapauksessa. Vaikka yrityksen myynti ei kuuluisikaan lähitulevaisuuden suunnitelmiin, oman yrityksen arvosta on hyvä olla tietoinen. Tämän voi ajatella kuuluvan jokaisen yrittäjän "työkalupakkiin" omaisuutensa hallintaan liittyen. Yrityksen tai yhtiön arvon määritys säännöllisin väliajoin auttaa yrittäjää tai yrityksen omistajia hahmottamaan yrityksen kehitysmahdollisuuksia ja suunnittelemaan tulevaisuuden ratkaisuja.

Mitä valuaatio tarkoittaa?

Olet ehkä kuullut sanan valuaatio yrityksen arvonmäärityksen yhteydessä. Mitä valuaatio siis tarkoittaa? Yhden määritelmän mukaan valuaatio on sama asia kuin yrityksen arvo. Toisen määritelmän mukaan valuaatio on prosessi, jolla selvitetään yrityksen arvo. Joka tapauksessa, se on enemmän tai vähemmän synonyymi arvon laskentaprosessille.

Valuaatiossa käytetään usein myös termejä “pre money valuation” eli sijoitusta edeltänyt valuaatio, että "post money valuation", eli sijoituksen jälkeinen arvo. Nämä termit kuvaavat sitä, että usein sijoittaja voi tuoda merkittävää lisäarvoa yritykselle, ja sijoittajan panoksen perusteella yrityksen arvo eli valuaatio saattaa muuttua.

Yrityksen arvonmääritys: tutustu menetelmiin

Miten yrityksen arvon laskeminen sitten käytännössä tehdään? Markkina-arvo, substanssiarvo, tuottoarvo, käypä arvo…yrityksen arvonmääritys voidaan suorittaa lukuisilla eri menetelmillä, joista mikään ei ole yksiselitteisesti toista parempi. Eri menetelmät saattavat antaa hyvinkin erilaisia arvoja samalle yritykselle. Arvonmääritysmenetelmistä käytetyimpiä ovat:  

Tuottoarvomenetelmä

Yrityksen substanssiarvo

Yrityksen käypä arvo -menetelmä

Markkinaperusteisen arvon menetelmä

Usein yrityksen arvon laskeminen kannattaa tehdä muutamalla eri menetelmällä ja joissain tapauksissa yhdistää lukuja oikean arvon löytämiseksi. Arvonmääritysmenetelmä kannattaa valita sen käyttötarkoituksen mukaan: eri menettelytavat soveltuvat eri tilanteisiin ja tarjoavat erilaisia näkökulmia yrityksen arvon määrittämiseen. Esimerkiksi ulkopuoliselle myytäessä pyritään hinta saamaan mahdollisimman korkeaksi, kun taas sukupolvenvaihdoksessa se pyritään saamaan alemmaksi.

Yrityksen arvoon vaikuttavat sen määrityshetken varallisuuden (substanssiarvo) lisäksi myös liiketoiminnan kehitykseen liittyvät oletukset (tuottoarvo) sekä myyjän ja ostajan näkemykset kohteesta. Valitulla arvonmääritysmenetelmällä yrityksen markkina-arvo saadaan haarukoitua rajatulle arvoalueelle, mutta lopullinen yrityksen hinta määrittyy aina osapuolten välisessä neuvottelussa.

Seuraavat menetelmät, joilla yrityksen arvon määrittäminen voidaan suorittaa, pätevät kaikenlaisiin yrityksiin, olipa kyseessä suuren yhtiön tai yrityksen valuaatio tai pk-yrityksen arvonmääritys.

Tuottoarvomenetelmä

Tuottoperusteisen arvonmäärityksen lähtökohtana on tulevaisuuden tuotot, eli tuottoarvomenetelmä tarkoittaa arviota siitä, mitä yritys tulee todennäköisesti tuottamaan uudelle omistajalleen. Analyysin pohjana on menneiden vuosien tuottokehitys sekä odotukset tulevaisuuden kehityksestä.

Tuottoarvo määritellään menneiden vuosien tuloslaskelmien ja realistisen tulosennusteen pohjalta.

Yrityksen arvoa voi määritellä myös arvioimalla kassavirtoja, joita yritys voi tulevaisuudessa tuottaa omistajalle. Tätä lähestymistapaa kutsutaan nimellä kassavirtaperusteinen arvonmääritys.

Tuloskehityksen ennusteet perustuvat usein historiallisiin tilinpäätöslukuihin, johdon laatimiin budjetteihin sekä sisäisiin analyyseihin toimialasta ja markkinoiden kehittymisestä. Niiden avulla pyritään arvioimaan tulevaisuuden kassavirtojen kehittymistä.

Tuottoarvomenetelmässä siis arvioidaan, paljonko yritys tulee tuottamaan lähivuosina uuden omistajan omistuksessa. Jotta tulosennusteista saadaan mahdollisimman realistisia, laskelmat vaativat ns. oikaisuja, jotka voivat joko parantaa tai huonontaa virallista tulosta.

Tuottoarvossa ennustetut tuotot eli kassavirrat lasketaan yhteen määritellyiltä seuraavilta vuosilta nykyarvona. Laskutoimituksen summa on yrityksen tuottoarvo. Kassavirtaperusteinen arvonmääritys suoritetaan yleensä lisäämällä yrityksen tuottoarvoon yrityksen nettokassa, tai vastaavasti vähentämällä yrityksen nettovelat. Näin saadaan laskettua yrityksen kokonaisarvo.

Laskettavien tuottojen vuosimäärä ja niiden suuruus riippuu monesta eri tekijästä, kuten yrityksestä itsestään, toimialasta ja rahoituksesta. Tavallisesti alle kahden vuoden yhteenlasketut tuotot yrityksen arvossa tekevät kaupasta houkuttelevan hintansa osalta, kun taas seitsemän vuoden tuotot saattavat saada ostajaehdokkaan epäröimään.

Verottaja laskee yrityksen tuottoarvon ainoastaan aiempien vuosien perusteella. Ostaja on kuitenkin suuntautunut nimenomaan tulevaisuuden ostamiseen, joten yrityskaupassa tuottoarvomenetelmä on nimenomaan arvio siitä, mikä on yrityksen kyky tehdä tulosta ja tuottaa kassavirtoja tulevaisuudessa.

Tuloslaskelmassa keskitytään tavallisesti oikaistuun käyttökatteeseen, eikä laskelmassa huomioida esimerkiksi poistoja. Lisäksi tuottoarvoa laskettaessa tulee arvioida muun muassa yrittäjän itselleen maksama palkkataso ja normaaliin toimintaan kuulumattomat erät.

Yrityksen tuottoarvon laskeminen: esimerkki

Tuottoarvomenetelmässä arvo lasketaan seuraavalla kaavalla:

A = T / i

A = tuottoarvo

T = vuotuinen nettotuotto, nettotuottojen keskiarvo tai muu vastaava arvioitu nettotuotto

i = tuottovaatimus

Vuotuinen nettotuotto määritetään usein historiatietojen perusteella. On hyvä huomioida, että verotusratkaisun perusteena olevilta tiedoilta vaaditaan todennettavuutta. Tässä käytetään usein oikaistua käyttökatetta, mutta laskemme esimerkin yksinkertaisuuden vuoksi vuotuista tuottoa käyttäen. 

Tuottovaatimus kuvaa samankaltaisen riskin sisältävän vaihtoehtoisen sijoituskohteen tuottoa. Osakeyhtiön osakkeen ja henkilöyhtiön yhtiöosuuden tuottovaatimuksena käytetään usein 15 prosenttia.

Tässä esimerkissä tuottoarvo saadaan laskemalla kolmen edellisen tilikauden nettotuloksen keskiarvo, joka pääomitetaan 15 %:n laskentakorkokannalla.

Yrityksen taseen loppusumma on 1 500 000 euroa ja velat 700 000 euroa. Kolmen viimeisimmän tilinpäätöksen tilikauden tulokset ovat 65 000 euroa, 42 000 euroa ja 62 000 euroa.

Tuottoarvomenetelmässä lasketaan ensin keskiarvo tilikausien tuloksista, ja saadaan 56 333 euroa. Tulos jaetaan tuottovaatimuksella 15 %, ja yrityksen tuottoarvoksi saadaan 375 555 euroa.

Yrityksen substanssiarvo

Yrityksen substanssiarvo, eli tasearvo, määräytyy yrityksen varallisuuden mukaan, kun varoista vähennetään velat viimeksi päättyneen tilikauden taseen mukaan. Yrityksen substanssiarvo on tavallisesti yrityksen minimihinta.

Substanssiarvon laskeminen käy siten, että varat ja velat oikaistaan niiden käypään arvoon, eli selvitetään mitä myytävissä olevien omaisuuserien, kuten tilojen, tavaroiden, laitteiden, vaihto-omaisuuden ja sijoitusten markkina-arvot ovat. Yrityksen varallisuuden käypä arvo määritetään tavallisesti joko tasearvon tai muun käytössä olevan tiedon perusteella. Toisin sanoen yhtiön varallisuudesta vähennetään vieras pääoma.

Mikäli yrityksen velat ovat suuremmat kuin varat, yrityksen substanssiarvo on nolla, ja velkojen varat ylittävä määrä huomioidaan yrityksen käypää arvoa pienentävänä tekijänä.

Tavallisesti yrityksen substanssiarvo perustuu historiallisiin arvoihin. Se antaa yleensä minimiarvion yhtiön arvosta, erityisesti kannattavien yritysten kohdalla. Substanssiarvon laskeminen ei ota huomioon tulevaisuuden tuotto-odotuksia. Näin ollen sitä käytetään usein arvonmääritykseen silloin, kun kyseessä on tappiollisen yrityksen myynti.

Substanssiarvon voi siis sanoa tarkoittavan yrityksen omaa velattoman varallisuuden määrää. Se kuvaa yrityksen omaisuuden arvoa, mutta ei kommentoi lainkaan sitä toteuttavan liiketoiminnan arvoa.

Yrityksen substanssiarvon laskeminen: esimerkki

Tässä esimerkissä substanssiarvo saadaan miinustamalla yrityksen velat varoista.

Kyseessä on sama yritys kuin edellisessä esimerkissä, jossa laskettiin tuottoarvoa: Yrityksen taseen loppusumma on 1 500 000 euroa ja velat 700 000 euroa. Kolmen viimeisimmän tilinpäätöksen tilikauden tulokset ovat 65 000 euroa, 42 000 euroa ja 62 000 euroa.

Yrityksen substanssiarvo on varat miinus velat, eli 1 500 000 – 700 000 = 800 000 euroa.

Yrityksen käypä arvo

Käypä arvo, tai käypä hinta, tarkoittaa yleisesti esimerkiksi tuotteen tämänhetkistä arvoa, eli vaikkapa sitä, minkä arvoinen viisi vuotta sitten ostettu auto on tänä päivänä. Tavallisesti käypä arvo on pienempi kuin uuden tuotteen arvo, mutta esimerkiksi kiinteistöjen tai taiteen arvo voi nousta ajan myötä.

Käyvän arvon menetelmässä yrityksen arvon laskeminen tapahtuu substanssiarvon ja tuottoarvon perusteella niin, että mikäli tuottoarvo on substanssiarvoa suurempi, yrityksen käypä arvo on tuottoarvon ja substanssiarvon keskiarvo. Jos tuottoarvo on substanssiarvoa pienempi, tällöin käytetään pelkkää substanssiarvoa. Tällöin yrityksen käypä hinta voi olla niin korkea, ettei kauppaa kyetä tekemään. Kasvavien yritysten kohdalla lukujen keskiarvo antaa yrityksen vähimmäisarvon.

Tavallisesti terveen yrityksen tuottoarvo on suurempi kuin substanssiarvo. Ostaja ostaa tulevaisuuden tuottoja ja saa kaupan myötä siihen tarvittavan yrityksen omaisuuden.

Kun yhtiön käypä arvo määritetään substanssi- ja tuottoarvon perusteella, huomioon ei oteta juuri yrityksen tai sen toimintaympäristön ominaispiirteitä. Verotuksessa yrityksen minimiarvona pidetään tavallisesti substanssiarvon perusteella laskettua arvoa.

Yrityksen arvon laskeminen käypä arvo -menetelmällä: esimerkki

Käypä arvo on substanssiarvon ja tuottoarvon keskiarvo.

Kyseessä on sama yritys kuin edellisissä esimerkeissä: Yrityksen taseen loppusumma on 1 500 000 euroa ja velat 700 000 euroa. Kolmen viimeisimmän tilinpäätöksen tilikauden tulokset ovat 65 000 euroa, 42 000 euroa ja 62 000 euroa.

Tuottoarvo on 375 555 euroa.
Substanssiarvo on 800 000 euroa.

Käypä arvo on tuottoarvon ja substanssiarvon keskiarvo, eli (375 555 + 800 000) / 2 = 587 778

Markkinaperusteinen arvo

Yrityksen arvon laskeminen voidaan tehdä myös yrityksen markkina-arvoa apuna käyttäen. Markkinaperusteisen arvonmäärityksen lähtökohtana toimivat viime aikoina tehdyt vastaavanlaiset yrityskaupat, mikäli niistä on saatavilla tietoa. Käytännössä tunnuslukuanalyysiin perustuvassa menetelmässä vertaillaan muun muassa hintaa ja liikevaihtoa, hintaa ja käyttökatetta, hintaa ja liikevoittoa, hintaa ja tilikauden tulosta sekä hintaa ja omaa pääomaa.

Tavallisesti kaikkein selkein arvon mittari on vertailukauppojen mukainen arvo, mikäli sellainen on tiedossa. Toisaalta kauppakohtainen yrityksen hinta ei välttämättä ole helposti ja avoimesti saatavilla, ja erityisesti pk-yrityksillä saattaa olla haasteena löytää vertailukohtaa vastaavista myydyistä yrityksistä. Vertaillessa kauppahintoja on myös syytä huomioida, että yritykset ja kauppatavat ovat keskenään erilaisia, eli myös samalla alalla kauppahinnat voivat erota toisistaan.

Hahmota oman yrityksen markkina-arvo vertailemalla myytäviä yrityksiä

Mietityttääkö oman yrityksen arvon laskeminen? Yrityksen arvonmääritys on laaja, mutta tärkeä tehtävä, johon oppii tekemällä. Hyvää tukea oman yrityksen arvon haarukointiin voi saada selailemalla Yrityspörssin myytäviä yrityksiä, ja tehdä hakuun rajauksia oman toimialan ja -alueen mukaan.

Sukupolvenvaihdos- ja lahjoitustilanteet

Sukupolvenvaihdossa yritys luovutetaan yleensä jatkajalle alle sen käyvästä arvosta. Näissä tilanteissa on oleellista huomioida, että luovutuksen yhteydessä saattaa syntyä verotettavaa lahjatuloa. Verohallituksen ohjeessa on määritetty säännöt lahjan arvon laskemiseksi kyseisissä tilanteissa.

Yrityksen arvonmääritys verottajan tapaan

Verottajan tapa määrittää yrityksen arvo on hyvin mekaaninen. Verottaja laskee yritykselle käyvän arvon, jonka esittelimme tässä artikkelissa aiemmin. Käypä arvo on substanssiarvon ja tuloslaskelman perusteella lasketun tuottoarvon (kolmen edellisen toimintavuoden oikaistun tuloksen keskiarvo tuottovaatimuksella jaettuna) keskiarvo. Lähtökohtainen verottajan käyttämä tuottovaatimus on 15 % vuodessa, joka vastaa hieman alle 7 vuoden takaisinmaksuaikaa.

Osakkeen arvonmääritys

Yhtiön osakkuuden myynnissä osakkeen arvon laskeminen on tarpeellinen laskutoimitus. Kokonaisen yrityksen myymisen sijasta yrityksestä voidaan myydä osakkuuksia monesta eri syystä, ja tällöin osakkeen arvonmääritys on tarpeen.

Yritys voi esimerkiksi hakea rahoitusta myymällä osakkeitaan, ja moni yrittäjä hakee yrittäjäkumppania toimintaansa osakkaaksi sen sijaan että palkkaisi työntekijän. Osa yrittäjistä hakee jatkajaa toiminnalleen siten, että joku lähtee ensin osakkaaksi pienemmällä osuudella, ja myöhemmin mahdollisesti ostaa koko yrityksen osakekannan. Myös meillä Yrityspörssissä on oma osionsa omistettu osakkuuksien myyntiin ja ostoon – yleisimmin kaupan kohteena ovat listaamattomat osakkeet.

Miten yrityksen osakkeen arvo lasketaan?

Osakkeen käypä arvo lasketaan siten, että yrityksen käypä arvo jaetaan sen ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä. Yrityksen osakkuuden myyntiä varten tämä osakkeen hinnan laskemistekniikka tuottaa suht käyttökelpoisen arvion osakkeen käyvästä arvosta. Kun tiedät miten lasketaan yrityksen osakkeen arvo, on sen arvon kehitystä helppo seurata jatkossakin.

Verottajan pöydällä osakkeen arvon laskeminen ja arvonmäärityskaava on hieman toisenlainen. Verottaja laskee yrityksen osakkeen matemaattisen arvon niin, että yhtiön nettovarallisuus (eli varat miinus velat) jaetaan osakkeiden lukumäärällä. Myös osakkeen vertailuarvo lasketaan nettovarallisuuden perusteella, mutta siitä vähennetään lisäksi osinko, jonka yhtiö on päättänyt jakaa edelliseltä tilikaudelta.

Lopullisen kauppahinnan määrittäminen

Jokainen yritys ja yrityskauppa on erilainen. Yrityksen valuaatio riippuu monesta tekijästä, kuten yrityksestä, sitä ympäröivästä maailmasta, omistajasta sekä lukemattomista muista vaikuttimista. Esimerkiksi tilanteessa, jossa halutaan ostaa kilpailija pois markkinoilta, ostettava yritys saattaa maksaa paljon enemmän kuin mitä eri arvonmääritysmenetelmillä voitaisiin laskea.

Tässä artikkelissa esitellyt työkalut ja menetelmät yrityksen markkina-arvon määrittelemiseksi: tuottoarvon ja substanssiarvon laskeminen sekä yrityksen käypä arvo – ovat tärkeitä työkaluja. Ne on hyvä hallita, ja kuten totesimme, yrityksen arvonmääritys on tärkeä harjoitus, vaikka myyntiaikeita ei sillä hetkellä olisikaan.

Kun yrityksen arvon määrittäminen sen sijaan tehdään myyntiaikeissa, on tärkeää huomioida, että arvonmääritys on vain yksi työkalu yrityksen kauppahinnan määrittämiseksi. Yrityskaupat toteutuvat harvoin suoraan arvonmäärityksen antamilla arvoilla. Yritykset ovat aina ainutlaatuisia, eikä siksi laskelmilla voida määrittää niille yhtä ”oikeaa” arvoa.

Kauppahinnan neuvottelussa ostaja ja myyjä neuvottelevat omista näkökulmistaan, ja lopullinen kauppahinta määräytyy heidän välisissä keskusteluissaan. Oikea arvo onkin aina se, jolla ostaja ja myyjä toteuttavat kaupan. Yrityksen arvonmääritys toimii kuitenkin objektiivisena työkaluna, josta saa tukea kauppaneuvotteluihin sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

Yrityksen ostamista ei voi verrata oman asunnon ostamiseen, sillä oma asunto ei maksa sitä varten otettuja lainoja takaisin. Yrityksen puolestaan tulisi maksaa lainat arvioidun ajan sisällä, minkä jälkeen ostajalla on velaton omaisuus, joka tuottaa uutta varallisuutta vuosittain. Tämä tietysti vaatii, että uusi yrittäjä jatkaa liiketoimintaa menestyksekkäästi.

Myyjän ei kannata myydä yritystään alihintaan ensimmäiselle ostajaehdokkaalle, ja toisaalta ostajan ei kannata maksaa vanhan omistajan toteutumattomista unelmista. Oikea yrityksen hinta löytyy usein puolitiestä, jonka molemmat osapuolet sekä rahoittajat kokevat hyväksi.

Toisinaan myyjä saattaa olla valmis myymään yrityksen eri hinnalla eri ostajille. Ostajan suunnitelmat saattavat vaikuttaa myyjään hyvinkin paljon: miten ostajaehdokas haluaa jatkaa yritystoimintaa ja säilyttää historiaa, saavatko vanhat työntekijät jatkaa työtään kuten aiemmin, ja mitä asiakkaille tulevaisuudessa tarjotaan.

Aina maksimaalinen voitto ei ole myyjälle tärkeintä, vaan perintö, jonka hän haluaa jättää. Yrityskaupassa saattaa olla mukana paljon tunteita, mikäli kyse on yrittäjän elämäntyön realisoimisesta.

Suunnitteletko yrityksesi myymistä? Jätä ilmoitus Yrityspörssiin nyt!

 
loder image