Post an ad!

Yrityskaupat – kaikki, mitä sinun tulee tietää

Yksi yrityksen elinkaaren merkittävimmistä yritysjärjestelyistä on yrityskauppa, jolloin yritys ostaa tai myy tietyn omaisuuserän sen liiketoiminnasta, tai kyseessä on koko osakeyhtiön myynti. Yrityskaupat ovat usein keskenään erilaisia ja monivaiheisia prosesseja, joihin vaikuttavat esimerkiksi yhtiömuoto, yrityksen koko ja toimiala. Oli yrityksen myynti sitten osakeyhtiön tai muun liiketoiminnan myynti, kaikkia yrityskauppoja yhdistää tietyt asiat: niissä tulee aina huomioida mm. taloudelliset, sosiaaliset, rahoitukselliset ja velvoitteisiin liittyvät seikat. Lisäksi myyjällä sekä ostajalla on tiettyjä tehtäviä ja vastuita yrityskaupan suunnittelussa ja toteuttamisessa, joista molempien osapuolien on hyvä olla tietoisia ennen myyntiprosessin aloittamista.

Yrityksen myynti on monivaiheinen prosessi

Jos yrityksen myynti on sinulle ajankohtaista tulevien kuukausien tai vuosien aikana, kannattaa valmistautuminen ja asiaan perehtyminen aloittaa hyvissä ajoin. Yrityksen myyminen on monivaiheinen prosessi, joka vaatii kärsivällisyyttä ja usein myös kykyä sietää epävarmuutta.

On hyvä varautua siihen, että yrityksen myyntiprosessi voi tyypillisesti kestää puolesta vuodesta jopa vuoteen. Huolellisella valmistautumisella ja suunnitelluilla toimenpiteillä yrityksen myyntiprosessia voi pyrkiä nopeuttamaan, ainakin sopivan ostajaehdokkaan löytymisen osalta. Yrityskauppaan valmistautuessa kannattaa myös pohtia, mitä asioita osaat itse ja mihin kannattaa käyttää ammattilaisen apua.

Olipa omalla kohdallasi yrityskauppa sitten liiketoimintakauppa tai osakekauppa, osakeyhtiön tai avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön tai toiminimen liiketoiminnan myynti – tähän artikkeliin perehtyminen on hyvä ensiaskel prosessiin. Saat tietoa yrityskauppojen eri syistä ja muodoista, erilaisten yhtiömuotojen myynnistä, siitä miten valmistautua yrityskauppoihin parhaalla mahdollisella tavalla, mitä asioita ostajaehdokkaan kanssa käydä läpi, ja mitä kaikkea kannattaa huomioida yrityskauppojen paperitöihin liittyen.

Lue:

Harkinnassa yrityksen myynti?

Yrityskaupan muodot ja eri yhtiömuotojen myynti

Yrityskaupat alkavat huolellisista valmisteluista

Kun kiinnostunut ostajaehdokas löytyy – neuvottelut ja tarkastukset

Yrityskaupat: valmistelu ja kaupan loppuunsaattaminen

Yrityksen myynti on saatettu päätökseen – mitä sen jälkeen?

Mistä saa apua yrityskauppaan?

Harkinnassa yrityksen myynti?

Yrityskauppoja tehdään monenlaisista lähtökohdista: toisilla yrityksen myyminen on ajankohtaista, sillä horisontissa häämöttävät eläkepäivät, toisilla kokonaan uudet työelämän tuulet. Joskus kehitykseen tarvittavat resurssit yksinkertaisesti puuttuvat, eikä toimintaa voida jatkaa. Tällöin on useimmiten edessä koko liiketoiminnan myynti tai osakeyhtiön osakkeiden myynti.

Yrityskauppa voi olla myös kriittinen osa yrityksen kasvustrategiaa. Tällöin kyseessä ei välttämättä ole koko liiketoiminnan myynti, vaan halutaan esimerkiksi myydä vain osa liiketoiminnasta tai esimerkiksi tytäryhtiö, jotta voidaan keskittyä tehokkaammin ydinliiketoimintaan.

Mikäli yrityksessä on useampia osakkaita, on yrityksen myyntiprosessin ensimmäinen askel keskustella asiasta muiden osakkaiden ja hallituksen kesken. Osakeyhtiössä hallitus tekee tavallisesti yritysjärjestelyitä koskevat päätökset.

Yrityskaupan muodot ja eri yhtiömuotojen myynti

Yrityskauppa on järjestely, jossa myydään yrityksen osakkeet tai liiketoiminta. Sitä, onko yrityskaupan toteutusmuoto osakekauppa vai liiketoimintakauppa, ei ole aina välttämättä päätetty etukäteen – yrityskaupat voidaan toteuttaa eri tavoilla tilanteesta ja osapuolten tarpeista riippuen. Tärkeintä on tietää, halutaanko yrityskaupassa myydä kaikki liiketoiminta, vai esimerkiksi vain osa osakkeista. Yrityskauppa on prosessi, jonka käytännön toteutus riippuu monesta asiasta, myös myytävän yrityksen yhtiömuodosta.

Yrityskaupat jakautumismenettelyllä

Joskus yrityskaupassa saatetaan edetä ns. jakautumismenettelyllä, jossa myyjänä toimiva yritys jaetaan kahdeksi uudeksi yritykseksi, jonka liiketoiminta jätetään toiselle yritykselle ja myytävä omaisuus erotetaan toiselle, myytävälle yritykselle.

Yrityskaupat sulautumismenettelyllä

Toisinaan myytävä yhtiö sulautetaan hankkivaan yhtiöön. Tällöin sulautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat hankkivan yhtiön osakkeita vastineeksi omistuksensa suhteessa.

Yrityksen myyminen sukupolvenvaihdoksena

Myös sukupolvenvaihdos on yrityskauppa. Sukupolvenvaihdokseen liittyvä yrityksen myynti tapahtuu useimmiten hieman suoraviivaisemmin ja hinta määritellään eri perustein, kuin jos kyseessä olisi tavallinen liiketoimintakauppa tai osakeyhtiön osakkeiden myynti. Sukupolvenvaihdoksessa voidaan saavuttaa myös verohuojennuksia tietyin ehdoin. Sen vuoksi sukupolvenvaihdokseen kannattaa yleensä valmistautua useita vuosia etukäteen.

Osakekauppa on osakkeenomistajan kauppa

Osakekaupassa osakkeenomistaja myy yrityksen osakkeita, joista saa vastineeksi ostajan maksaman kauppahinnan. Tällöin ostaja saa kaupassa osakkeiden mukanaan tuomat oikeudet sekä velvollisuudet. Osakekaupassa itse yritys ei myy mitään, eikä osakkeenomistajan suorittama osakeyhtiön osakkeiden myynti vaikuta yrityksen liiketoimintaan.

Osakeyhtiön osakkeiden myynnin verotus

Osakekauppa on siis puhtaasti osakkeenomistajan kauppa, ja näin ollen on tärkeää huomioida, että osakkeenomistajan velvollisuuksiin kuuluu myös mm. verojen maksu saamistaan rahoista.

Osakekaupassa kauppahinnan verotus määräytyy sen mukaan, ylittääkö kauppahinta myytävien osakkeiden hankintamenon. Siihen vaikuttaa myös, onko myyjänä toiminut osakkeenomistaja osakeyhtiö vai luonnollinen henkilö.

Liiketoimintakauppa on myyjäyrityksen kauppa

Liiketoimintakaupassa yritys myy substanssiaan, eli liiketoimintaansa. Siksi liiketoimintakaupasta voidaan käyttää myös nimitystä substanssikauppa. Myyjäyritys myy liiketoimintansa osittain tai kokonaan ostajalle, josta saa vastineeksi ostajan maksaman kauppahinnan. Tällöin ostaja saa liiketoiminnan ja sen käyttö- ja vaihto-omaisuuden. Liiketoimintakauppa ei vaikuta osakeomistuksiin, vaan ainoastaan kyseessä olevan liiketoiminnan harjoittamisen oikeuksiin. Kun kyseessä on liiketoiminnan myynti, maksetaan kauppahinta myyjäyritykselle, eikä osakkeenomistajille, toisin kuin osakekaupassa.

Liiketoimintakaupan verotus

Liiketoimintakaupassa kauppahinta nähdään tulona, jolloin myyvän yrityksen tulee maksaa saamastaan tulosta tavallinen 20 % tulovero. Myyjäyritys voi vähentää kauppahinnasta tuloverotuksessa poistamattoman hankintamenon.

Kiinnostaako yrityskaupan verotus? Opi lisää yrityskaupan verotuksesta täältä.

Lue lisää yrityskauppatavoista käytännössä.

Osakeyhtiön myynti

Tavallisin yhtiömuoto yrityskaupoissa on osakeyhtiö, jota suurin osa tässäkin artikkelissa esitetyistä esimerkkitapauksista sivuaa. Osakeyhtiön myynti voidaan toteuttaa eri tavoin: osakeyhtiö voidaan myydä joko niin, että kaikki osakkeet vaihtavat omistajaa tai myymällä sen liiketoiminta, tai osa siitä.

Toiminimen liiketoiminnan myynti

Myös toiminimen liiketoiminnan myynti on mahdollista. On kuitenkin huomattava, että toiminimeä ei voi myydä elinkeinotoiminnasta irrallisena yrityskokonaisuutena, sillä toiminimi ei ole itsenäinen oikeushenkilö. Tällainen kauppa on aina liiketoimintakauppa, jolloin yrittäjä myy yrityksen liiketoiminnan ja omaisuuden, ja lopettaa yrityksensä. Ostaja perustaa uuden yrityksen, joka jatkaa lopettaneen yrityksen liiketoimintaa, tai yhdistää liiketoiminnan jo olemassa olevaan yritykseensä.

Tavallisesti toiminimen liiketoimintakaupassa maksetaan asiakkaista, tunnettuudesta, työvälineistä sekä muusta mahdollisesta irtaimistosta.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön myynti

Avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä jokaisen yhtiömiehen on annettava suostumus yrityskauppaan, sillä yhtiön omistussuhteita ei voida lähtökohtaisesti muuttaa ilman kaikkien yhtiömiesten suostumusta. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön myynnissä liiketoimintakauppa on usein luontevin vaihtoehto.

Toisinaan avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö muutetaan ennen yrityksen myymistä osakeyhtiöksi, jolloin voidaan myydä osakkeita. Tällöin ostajasta ei tule yrityskaupan seurauksena myöskään henkilöyhtiön yhtiömiestä, eikä hänelle siirry yhtiömiehen rooliin kuuluvia vastuita.

Yrityskaupat alkavat huolellisista valmisteluista

Kun yrityksen myyntipäätös on tehty, myyntiprosessi on hyvä valmistella huolellisesti. Kannattaa pohtia, halutaanko yrityskaupat tehdä liiketoimintakauppana vai osakekauppana, ja hahmottaa, mistä myytävä liiketoiminta koostuu, ja mikä siinä on arvokkainta.

Samalla on hyvä varmistaa, että kaikki liiketoimintaan liittyvät tärkeät asiat ovat dokumentoitu sekä sopimukset tehty ja tallessa. Kannattaa myös tarkastaa, onko taseessa varallisuutta, joka on hyvä siirtää pois ennen yrityksen myyntiprosessin aloittamista.

Yrityksen myyminen ja henkinen valmistautuminen

Yrityksen myyminen voi olla suuri päätös, joten myös henkinen valmistautuminen ja omien ajatusten reflektointi on tärkeää: liittyykö kauppaan ristiriitaisia tunteita tai epävarmuutta? Yrityskauppa ja oman liiketoiminnan myynti saattaa aiheuttaa ison elämänmuutoksen, ja joskus esimerkiksi ammattilaisen tarjoama keskusteluapu voi auttaa jäsentämään ajatuksia ja tunteita.

Kokoa tärkeät paperit yhteen

Yrityksen myymiseen kannattaa valmistautua kokoamalla yhteen kaikki yritystä koskevat asiakirjat. Näitä ovat mm. voimassa olevat sopimukset, asiapaperit, pohjapiirustukset ja tilinpäätökset. Nämä paperit ostaja haluaa hyvin todennäköisesti nähdä, eikä todennäköisesti ole valmis etenemään ilman niitä. On siis tärkeää, että tiedoissasi ei ole aukkoja, jotka ovat ostajan näkökulmasta nähtävissä riskeinä. Puutteet tiedoissa voivat laittaa lupaavasti alkaneet yrityskaupat katkolle.

Ostajaehdokkaiden kartoitus

Yrityskaupat voivat toteutua luonnollisesti vain, jos yritykselle on ostaja. Yrityksen myyntiprosessin suurin haaste on tavallisesti potentiaalisten ostajien löytyminen, joten tähän vaiheeseen kannattaa varata aikaa ja energiaa. Ostajaehdokkaita kannattaa kartoittaa lähipiiristä ja omista verkostoista.

Potentiaalisten ostajien löytymistä voi myös tunnustella heti alkuvaiheessa myynti-ilmoituksen kautta, ja kokeilla, löytyisikö yritykselle sen kautta kiinnostuneita ostajia. Yrityksen myynti-ilmoituksen voi halutessaan tehdä myös anonyymina. Näin ostajaehdokkaita voi tavoittaa oman lähipiirin ulkopuolelta, vaikka ilmoitusta ei halua julkaista omalla tai yrityksen nimellä.

Riippuu tilanteesta ja tarpeista, kannattaako yrityksen myyminen omalla nimellä vai anonyymisti. Julkinen yrityksen myyminen levittää tiedon laajalle, mutta anonyymi myynti voi olla hyvä vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun myynnin mahdollisuuksia haluaa vasta tunnustella. Mikäli yrityksen työntekijöitä ei haluta vielä tiedottaa myyntiaikeista, eikä asiasta haluta julkista, anonyymi yrityksen myynti on hyvä vaihtoehto.

On hyvä myös huomioida, että ostaja voi olla niin yksityishenkilö kuin toinen yritys. Mikäli kyseessä on yksityishenkilö tai toinen pk-yritys, potentiaalisia ostajaehdokkaita voi olla Suomessa tuhansia. Sen kokoista joukkoa voi olla lähes mahdoton tunnistaa ja tavoittaa ilman myynti-ilmoitusta tai muuta julkista viestintäkanavaa. Mikäli todennäköinen ostaja on suuri yritys, kuten pörssiyritys tai saman alan suurempi toimija, joita on tavallisesti Suomessa vain muutama, suora lähestyminen itse tai välikäden kautta on yleisin tapa toimia.

Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvo on hyvä selvittää mahdollisimman ajoissa. Arvon voi määrittää useilla eri tavoilla ja siihen liittyvä prosessi riippuu usein yrityksen koosta ja liiketoiminnasta. Yrityksen arvo määritellään tavallisesti joko tuottoarvon tai substanssiarvon perusteella.

Tuottoarvo kertoo, kuinka paljon yritys tulee todennäköisesti tuottamaan tulevaisuudessa saatavien vuosituottojen nykyarvona. Substanssiarvo puolestaan lasketaan vähentämällä taseesta kaikki velat.

Arvonmäärityksessä kannattaa pohtia, millainen ostaja voisi ostaa yrityksen, ja mitkä olisivat hänen rahoitusmahdollisuutensa. Mikäli arvonmääritys on epärealistinen, sillä voi pilata kauppamahdollisuudet, ja lisäksi se saattaa vaikuttaa myyntikohteen maineeseen negatiivisesti. Mikäli tarkkaa arvonmääritystä ei halua tehdä vielä tässä vaiheessa, yrityksen myynti-ilmoituksen voi jättää myös ilman hintapyyntöä, ja esimerkiksi ostaa arvonmäärityksen ulkopuoliselta, kun ostajaehdokas on löytynyt.

Arvonmääritys toimii usein lähtökohtana myyjän ja ostajaehdokkaiden neuvotteluissa. Kannattaa huomioida, että on tavallista, että myyjällä ja potentiaalisella ostajalla on hyvinkin erilaiset näkemykset yrityksen arvosta.

Lue lisää arvonmäärityksestä.

Yrityksen myynti-ilmoituksen tekeminen

Kun myyntipäätös on tehty, yrityksestä kannattaa tehdä myynti-ilmoitus, jonka avulla tieto saadaan leviämään ja potentiaaliset ostajat tavoitettua. Ilmoitus kannattaa tehdä huolellisesti, sillä se antaa ensimmäisen mielikuvan yrityksestäsi ja sen kiinnostavuudesta.

Ilmoituksessa kannattaa tuoda ilmi mm. seuraavat asiat: mitä myyt, mitä kaikkea yrityskauppaan sisältyy, minkä kokoinen yrityksesi on, ja mikä on yrityksesi paras puoli / myyntivaltti. Ilmoituksessa on hyvä mainita myös mahdolliset tilat ja niiden omistussuhteet. Ilmoituksen otsikko kannattaa pitää lyhyenä, mutta informatiivisena, ja kuvia kannattaa käyttää. Tavallisesti myös hintapyyntö on hyvä mainita. Halutessasi voit jättää ilmoituksesi Yrityspörssiin anonyyminä niin, että sinä ja yrityksesi ette ole tunnistettavissa.

Lue lisää vinkkejä yrityksen myynti-ilmoituksen tekemiseen sekä potentiaalisen ostajan löytämiseen liittyen.

Kun kiinnostunut ostajaehdokas löytyy – neuvottelut ja tarkastukset

Kiinnostuneen ostajaehdokkaan löydyttyä on neuvotteluiden, sopimusten ja tarkastusten aika. Tässä vaiheessa on tärkeää, että valmistelut ovat tehty hyvin ja hintapyyntö vastaa suurin piirtein molempien odotuksia, jotta osakkeiden tai liiketoiminnan myynti voi edetä mahdollisimman mutkattomasti.

Neuvottelut ja ennakkosopimukset

Potentiaalisen ostajan löydyttyä neuvottelut mm. kauppahinnasta ja -ehdoista alkavat. Ennen arkaluontoisten tietojen luovuttamista on tärkeää muistaa tehdä salassapitosopimus, jossa sitoudutaan salaamaan yrityksen myyntiprosessissa esiin tulevat, luottamukselliset tiedot.

Tässä vaiheessa prosessia tehdään usein myös aiesopimus, jossa sovitaan aikomuksesta neuvotella yrityskaupasta. Aiesopimukseen ei välttämättä liity sitoumuksia.

Isot yrityskaupat saattavat sisältää myös esisopimuksen, joka sitoo osapuolia. Esisopimuksessa myyjä ja ostaja sitoutuvat tulevaisuudessa tehtävään sopimukseen, jota rikkova osapuoli voi joutua korvausvelvolliseksi.

Due diligence, eli yritystarkastus

Yrityskaupan yhteydessä ostajalla on velvollisuus tuntea kaupan kohde tietyssä laajuudessa. Tämä voidaan varmistaa ennakkoon suoritettavalla Due diligencella, eli yritystarkastuksella. Myyjällä on puolestaan velvollisuus tiedonantoon: hänen tulee antaa ostajalle oikeat ja riittävät tiedot oleellisista asioista, joiden voidaan nähdä vaikuttavan päätökseen sopimuksesta tai siihen liittyvien velvollisuuksien täyttämiseen.

Tavallisesti due diligence -prosessissa tutkitaan myytävän yrityksen liiketoiminta, kirjanpito, tilinpäätös sekä oikeudellinen ja verotuksellinen asema. Lisäksi siinä selvitetään taseen ulkopuoliset vastuut, analysoidaan sopimukset ja hahmotetaan mahdolliset riskit, joita yrityskauppa sisältää.

Yrityskaupat: valmistelu ja kaupan loppuunsaattaminen

Oli kyseessä sitten liiketoimintakauppa tai osakeyhtiön osakkeiden myynti, on yrityksen myyntiprosessia usein kuljettu melko pitkään ennen varsinaista kauppaosuutta. Kauppojen valmistelu, yrityskaupan täytäntöönpano sekä kohteen luovuttaminen vievät usein myös aikaa ja energiaa, eikä tässäkään vaiheessa kannata hätiköidä.

Kauppakirjan laatiminen ja kaupat

Kun yrityskaupan yksityiskohdista on sovittu, laaditaan kauppasopimus, jossa sovitaan yrityskaupan toteutuksesta ja yksityiskohdista.

Kauppakirja on yrityskaupan tärkein asiakirja, joten se kannattaa toteuttaa huolellisesti. Kauppakirjan muotoon ja sisältöön vaikuttavat kaupan kohde ja osapuolet. Siinä määritellään myyjän ja ostajan kauppaan liittyvät oikeudet sekä velvollisuudet. Sen on hyvä olla yksitulkintainen ja mahdollisimman selkeä.

Useimmiten kauppakirjan laadinnassa kannattaa käyttää asiantuntijan apua, sillä mikäli ostajalle ja myyjälle tulee kaupan jälkeen erimielisyyksiä, kauppakirja on ensisijainen dokumentti, jota tulkitaan riitatilanteissa. Myös osakassopimus on tärkeä, jos yrityskaupan toteutustapa on osakekauppa, ja myyjä jää osakkaaksi.

Lue lisää yrityskauppojen sopimuksista.

Lue lisää yrityskaupan kauppakirjasta.

Yrityskaupan täytäntöönpano ja loppuunsaattaminen

Yksinkertaisimmillaan kaupan täytäntöönpano tapahtuu kauppakirjojen allekirjoituksessa. Suuremmat yrityskaupat edellyttävät tavallisesti vielä muita toimenpiteitä kauppasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Mikäli kyseessä on laajempi yrityskauppa, täytäntöönpano voi tarkoittaa toimielinten, sidosryhmien ja viranomaisten hyväksyntää. Liiketoimintakaupassa omistusoikeus siirtyy usein lopullisesti vasta omaisuuden luovutuksen myötä.

Ostajan perehdyttäminen ja kohteen luovutus

Yrityskaupan yhteydessä sovitaan usein siirtymäajasta, jonka aikana yrityksen myyjä on uuden omistajan käytettävissä. Siirtymäaikana on hyvä muistaa, että myyjän tulee luopua toiminnasta aidosti, antaen tilaa jatkajan haltuunotolle. Ostajan perehdyttämisestä kannattaa sopia jo yrityskaupan neuvotteluvaiheessa.

Yrityksen myynti on saatettu päätökseen – mitä sen jälkeen?

Monen yrittäjän elämä muuttuu suuresti yrityskauppojen jälkeen, kun yrityksen myynti on saatettu päätökseen, ja ovi sulkeutuu omalta kohdalta viimeisen kerran.

Mikäli yrittäjä siirtyy kauppojen jälkeen eläkkeelle, kyseessä voi olla vielä kokonaisvaltaisempi elämänmuutos, sillä monelle yrittäjälle yrittäjyys on enemmän elämäntyyli kuin ammatti.

Vaikka yrityksen myyjä jäisi työelämään ja siirtyisi palkkatöihin tai uuden yrityksen ruoriin, elämä ja rutiinit muuttuvat joka tapauksessa, usein kertaheitolla. Muutokselle ja niihin liittyville ajatuksille ja tunteille kannattaa antaa aikaa.

On hyvä sisäistää, että yrityksen uusi omistaja saattaa tehdä suuriakin uudistuksia ja viedä yritystä täysin uudenlaiseen suuntaan. Vanhan yrityksen kuulumisia ei ehkä kannata seurata päivittäin, vaan keskittää katse omaan tiehen. Vanhasta on päästettävä irti, jotta voi astua uusille poluille.

Mistä saa apua yrityskauppaan?

Yrityksen myynti on monivaiheinen prosessi, jonka huolellinen valmistelu ja kiirehtimättä eteneminen tuovat yleensä parhaan lopputuloksen. Et ole ainoa, joka pohtii “miten myyn yrityksen?” ja “mistä lähteä liikkeelle?”. Oli sinulla siis edessäsi osakeyhtiön myynti tai muun liiketoiminnan myynti, älä jää prosessin kanssa yksin – apua on tarjolla.

Yrityspörssi on yrityskauppojen monipuolinen kohtaamispaikka verkossa niin ostajan kuin myyjän näkökulmasta. Tarjoamme apua ja tukea yrityksen myymisessä monella eri tavalla, joista kerromme seuraavaksi:

Ilmainen puhelinkonsultaatio

Kun yrityskaupat ovat ajankohtaisia, aloita yrityksen myyminen koostamalla lista kysymyksiä ja varaamalla Yrityspörssin ilmainen puhelinkonsultaatio. Tarjoamme ilmaista puhelinkonsultaatiota sekä yrityksen myyjälle että ostajalle, ja ajanvaraus on helppoa. Meiltä soittaa asiantuntija yrittäjän haluamaan aikaan, ja puhelussa käydään läpi toivottuja asioita yritykseen ja toimialaan liittyen. Puhelun lopputulemana yrityskaupat näyttäytyvät helposti lähestyttävämpänä prosessina, ja olet saanut vastauksia sinua askarruttaviin kysymyksiin. Puhelu ei velvoita sinua mihinkään.

Varaa oma puhelinaika tästä.

Yrityksen myynti-ilmoituksen laadinta

Yrityspörssi tarjoaa myös ilmoituspalvelun, jonka avulla yrityksen myyminen on jälleen piirun verran helpompaa. Yrittäjä saa valmiin ja takuuvarmasti laadukkaan myynti-ilmoituksen sähköpostiinsa puhelinkeskustelussa annettujen tietojen pohjalta. Tämä on oiva ratkaisu kiireiselle yrittäjälle sekä heille, jotka ovat epävarmoja siitä, mitkä ovat oman yrityksen myyntivaltit.

Yrityksen myynti-ilmoituksen voit julkaista halutessasi myös itse suoraan verkkopalvelumme kautta. Tämä sopii sinulle, joka tiedät mitä haluat kertoa myytävästä yrityksestä, osakkuudesta tai ostoaikeestasi.

Maksat ilmoituksesta aina kiinteän summan, eikä ilmoitus sisällä muita kuluja. Ilmoituksen hinta määräytyy pääasiassa sen mukaan, kuinka pitkäksi ajaksi haluat ilmoituksen Yrityspörssiin, ja millaista näkyvyyttä yrityksen myynti-ilmoitukselle haluat. Tutustu hinnastoomme täällä.

Ilmoituspalvelumme on tarjolla myös ostajalle, jos kaipaat apua tarpeidesi sanoittamiseen.

Blogin täydeltä tietoa yrityskaupan vaiheista

Yrityspörssin blogissa on valtavasti tietoa yrityskauppa-aiheesta ja sen eri vaiheista. Löydät artikkeleita monista asioista, mitä pitää huomioida yrityskaupassa, kuten yrityksen arvonmääritys, yritysmuodot, mitä tarkoittaa liiketoimintakauppa ja osakekauppa, mitä veroa yritys maksaa myynnistä – ja paljon muuta.

Blogi on helppo väylä opiskella yrityksen myyntiprosessia omaan tahtiin, ja kirjata samalla ylös kysymykset, joita haluat kysyä asiantuntijalta myöhemmin.

Aktiivista apua yrityskauppoihin asiantuntijoilta

Palvelupörssistämme löydät kattavan listauksen myös yrityskaupan asiantuntijoista ja välittäjistä. Yritysvälittäjät toimivat useimmiten mallilla, jossa he tarjoavat kokonaisvaltaisen avun koko yrityskauppaprosessiin. Apu on tyypillisesti hinnoiteltu siten, että asiakas maksaa jonkin kiinteän alkumaksun ja lisäksi välityspalkkion toteutuneesta kaupasta.

Olipa kyseessä osakekauppa tai liiketoimintakauppa, kannattaa verkot heittää laajalle alueelle, jotta saadaan yrityksen myynti-ilmoitus mahdollisimman monen ostajaehdokkaan tietoon. Siksi myös monet yrityskaupan asiantuntijat hyödyntävät Yrityspörssiä toimeksiannoissaan. Asiantuntijoiden jättämät myynti- ja ostoilmoitukset tunnistaa siitä, että ilmoituksessa lukee "asiantuntijan ilmoitus".

Neuvontaa yrityskauppoja suunnitteleville

Kun mietit, mistä saat apua yrityskauppaan, muista myös että useilla alueilla on yleensä tarjolla ilmaista ensineuvontaa yrityksen myyntiä tai ostoa suunnittelevalle. Neuvontaa tarjoavia tahoja voivat olla paikalliset yrittäjäjärjestöt, uusyrityskeskukset sekä olemassa oleville yrityksille tarjolla olevat kehittämispalvelut tai -hankkeet. Myös oman kunnan elinkeinoasiantuntijalta voi saada apua.

Lopputuloksena onnistuneet yrityskaupat!

Yhtä lailla kuten yrityksen perustaminen, on yrityksen myyminen niin käytännön tasolla kuin henkisesti monisäikeinen prosessi – onneksi sitä ei tarvitse hallita yksin. Tervetuloa etsimään ja löytämään apua ja vinkkejä yrityksesi myymiseen sivustoltamme.

Toteutetaan yhdessä onnistuneet yrityskaupat!

 
loder image